4. duben 2010 55338 rer

Historie fakulty

Karlova univerzita, jedna z nejstarších ve střední Evropě, byla založena v Praze v roce 1348 českým králem a císařem římským Karlem IV. Během staletí se rozvinula do světoznámé vědecké a vzdělávací instituce, která se skládá ze sedmnácti fakult, z toho pět je lékařských, z nichž jedna je v Plzni.

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem presidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo téměř 10 000 lékařů působících v celé republice i v zahraničí a 500 absolventů bakalářského studia. Momentálně studuje na fakultě více jak 2000 studentů, z toho cca 500 cizinců.

Obsah studia

Studijní plán je obdobný jako na všech evropských fakultách. Na fakultě jsou dva studijní programy - všeobecné lékařství a zubní lékařství ( 6 resp. 5  let studia ). V současnosti je každý rok přijato 200 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. První dva roky se studenti všeobecného lékařství učí základní předměty, jako je anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. V třetím a čtvrtém ročníku se vyučují preklinické obory, jako je patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. Poslední dva roky se pak přednáší klinické předměty. Praktická výuka na klinikách začíná již ve třetím ročníku.
Studenti zubního lékařství během prvních dvou let také studují základní předměty jako je např. preklinické zubní lékařství. Ve třetím ročníku začínají s klinickou stomatologií.

Základní výuka probíhá v češtině, ale od roku 1992 probíhá také výuka v angličtině. Po skončení studia obou oborů se koná v Karolinu tradiční ceremonie, kde studenti obdrží diplom "Doktor medicíny" respektive „Doktor zubního lékařství.

Doktorandské studium

Od roku 1992 probíhá na fakultě Doktorský studijní program [§ 47 zákona č. 111/98 Sb. a "Vnitřní předpisy UK"] prezenční a kombinovanou formou v těchto oborech : Anatomie, histologie a embryologie, Chirurgie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Lékařská farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Neurologie - psychiatrie, Otorinolaryngologie, Patologie, Sociální lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci, Radiologie. Výběrové řízení do tohoto studia je každoročně veřejně vyhlašováno. V současné době studuje na fakultě 14 prezenčních a 138 kombinovaných doktorandů. Doktorandi studující v doktorském studijním programu Biochemie a patobiochemie jsou zařazeni pod oborovou radou biomediciny při UK v Praze.

Univerzita třetího věku

Již od roku 1987 posluchači důchodového věku studují v rámci „Univerzity třetího věku“ ve dvouletém cyklu " Člověk ve zdraví a nemoci". První dva semestry jsou věnovány teoretickým oborům, další dva oborům klinickým.

Další aktivity

Učitelé i odborní pracovníci fakulty se podílejí významným způsobem na léčebné a preventivní péči ve fakultní nemocnici a v dalších zdravotnických zařízeních a velký význam i rozsah má jejich vědecko-výzkumná práce. Na fakultě se řeší celá řada výzkumných úkolů týkajících se vývoje stavby a funkce lidského těla, genetiky, imunologie, vlivu prostředí na zdraví člověka, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, hematologických chorob, onkologie, stomatologie a další. Fakulta poskytuje i široké možnosti postgraduálního studia v akreditovaných teoretických i klinických oborech.

Krédo

Studium na lékařské fakultě vyžaduje od našich studentů vysoké intelektuální schopnosti a dobré morální kvality. Studenti se neučí pouze všechna fakta o lékařské práci, ale jsou také seznámeni se základy vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém