21. červen 2016 2420 rat

Proshek-Fulbrightovo stipendium

Program na 2022/2023 je otevřen. Uzávěrka přihlášek je 1.února 2022.

Díky smlouvě s Proshekovou nadací z roku 1998-99 spravuje Komise stipendium založené z majetku paní Gabriely Proshek, dcery známé české spisovatelky Gabriely Preissové, k uctění památky jejího manžela Dr. Charlese E. Prosheka, významného lékaře v Minneapolis ve státě Minnesota a bývalého československého honorárního konzula.

Proshek-Fulbrightovo stipendium je určeno pro vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy. Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.

Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik.

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

 1. Kategorie A  pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2. atestace) nebo titulu Ph.D.
 2. Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem)

Obvykle jsou udělena 1-2 stipendia, o jejich počtu rozhoduje Proshekova nadace. Fulbrightova komise v tomto programu přispívá na zpáteční letenku a pokrývá zdravotní pojištění stipendistů.

Obsah grantu

Doba pobytu je tři až šest měsíců.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii.  Výše příspěvku je 2 100 USD měsíčně v kategorii A, 3 100 USD měsíčně v kategorii B.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku do Minneapolis
 3. Základní zdravotní pojištění.

Stipendisté mohou obdržet příspěvek na rodinné příslušníky. Jeho výše závisí na kategorii.

Po skončení programu se očekává návrat do České republiky a splnění požadavku na pobyt v domovské zemi v souladu s „two-year home residency requirement“ statutu J-1 víza.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

Zapojení do lékařských či příbuzných věd, které jsou definovány jako:

 1. Akreditovaná klinická lékařská oblast s tradiční lékařskou praxí
 2. Příbuzné základní vědy obecně spojené s lékařským výzkumem – anatomie, genetika a další biologické vědy
 3. Jedna z dalších zdravotnických věd – pečovatelství, veřejné zdraví, stomatologie a farmacie

Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů u verze iBT), pokud žadatel test někdy v minulosti skládal.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat až po úplném vyplnění. Do bodu 3 „Special award name“ uveďte Proshek-Fulbright.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

 

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti

 1. Vlastní výzkumný projekt. Rozsah projektu by neměl přesáhnout tři strany textu. V projektu by měl žadatel popsat hlavní cíle výzkumu, použité metody i význam projektu pro vlastní profesní růst i rozvoj oboru v ČR. Žadatel by měl rovněž uvést zdroje a možnosti, jichž na Lékařské fakultě University of Minnesota využije. Proto je třeba prostudovat stránku tamní lékařské fakulty. Více ke struktuře projektu zde
 2. Životopis a seznam publikací.
 3. Přehled použité literatury k projektu.
 4. Tři doporučující dopisy, pisatelé je vkládají on-line přímo jako součást elektronické přihlášky (podrobněji viz Často kladené otázky – 3).
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení
 6. Kopie pasu (na str. 14 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele).
 7. Finanční prostředky na str. 11 v on-line přihlášce se u žádného ze stipendií neprokazují.
 8. Pozvání (str. 7 přihlášky) žadatel nepřikládá. (Místo toho uvede jméno a pracoviště specialisty, s nímž by chtěl na Lékařské fakultě University of Minnesota spolupracovat.)
 9. English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova komise ověřuje znalost anglického jazyka interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval). Úroveň znalosti angličtiny by měla být srovnatelná s výsledkem 80 bodů dosažených v internetovém TOEFL. Pokud je kvalita výzkumného projektu dobrá a ústní výběrové řízení prokáže, že žadatel nebude mít problémy se dorozumět, mohou být vybráni i žadatelé se skóre o něco nižším.

Uzávěrka

Uzávěrka pro podání žádostí o stipendium je 1. února na následující akademický rok.

Výběrové řízení

Stipendisté jsou vybíráni výběrovou komisí, jmenovanou správní radou Fulbrightovy komise; jejich nominaci však schvaluje zástupce Proshekovy nadace na Lékařské fakultě University of Minnesota.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
“Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.”

Kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Kloubovou: zc.thgirbluf@avobuolk