10. červenec 2017 50105 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Pokyny přihlášeným pro první online vysílání Přípravného kurzu budou rozesílány ve čtvrtek 2.2.2023 odpoledne.

Možnosti přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Lékařská fakulta v Plzni UK pořádá pro zájemce o studium v magisterských studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství přípravný kurz. Kromě účasti v něm se mohou uchazeči připravovat i formou elektronických modelových otázek nebo zakoupením tištěných modelových otázek.

Upozornění pro uchazeče: Přípravný kurz LFP UK je koncipován dle požadavků přijímacího řízení ke studiu a modelových otázek. Za obsah přípravných kurzů, které nepořádá LFP UK nenese fakulta ani univerzita žádnou odpovědnost. 

Přípravný kurz bude realizován distanční formou dle přiloženého rozpisu. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky  v sekci pro uchazeče, elektronická přihláška je k dispozici od 1. 11. 2022, cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu.

Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží přístupové údaje ke zvolenému kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

Tištěné modelové otázky pro uchazeče o studium jsou zcela vyprodány, ale je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek. Cena elektronických modelových otázek je 1000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici Z D E

Přístup k elektronickým modelovým otázkám i záznamům z přípravného kurzu je časově omezen do data konání přijímacího řízení v daném roce.

Elektronickou přihlášku naleznete zde

Rozpis přípravného kurzu

CHEMIE od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
4. 2.
25. 2.
4. 3.
BIOLOGIE od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 16,00 hod.
18. 3.
1. 4.
2. 4.
15. 4.

FYZIKA od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
22. 4.
29. 4.
13. 5.

Tematický plán – CHEMIE

 • Obecná a anorganická chemie
 • Atom a jeho stavba; elektronový obal a atomové orbitaly; chemická vazba; chemické názvosloví; chemické výpočty (látkové množství, koncentrace, vzájemná ekvivalence); teorie kyselin a zásad, pH a pufry.
 • Organická chemie
 • Alifatické, cyklické a aromatické uhlovodíky; deriváty uhlovodíků (alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, fenoly, chinony); heterocykly (pyrrol, indol, imidazol, pyridin, pyrimidin, purin, thiazol, pterin);  monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa); disacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa) a polysacharidy (škrob, celulosa, glykogen); mastné kyseliny a tuky; cholesterol a steroidní hormony, lipoproteiny.
 • Biochemie
 • Aminokyseliny a bílkoviny; energetický metabolismus; enzymy a jejich funkce; dýchací řetězec; degradace bílkovin, sacharidů a tuků; nukleotidy, struktura a funkce DNA, RNA.

Tematický plán – BIOLOGIE

 • Obecná biologie buňky:
  chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA
 • Genetika:
  genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy
 • Biologie člověka - somatologie (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
  funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém…

Tematický plán – FYZIKA

 • Jednotky a veličiny, SI soustava
 • Mechanika tuhých těles
 • Mechanika kapalin a plynů
 • Termika
 • Elektřina a magnetismus
 • Vlnění a akustika
 • Optika
 • Radioaktivita, ionizující záření

opvvv

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém