4. říjen 2017 4404 dvomi

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC

Lékařská fakulta UK v Plzni působí již od doby svého založení, tedy více než 70 let, v historicky cenných a památkově chráněných objektech. Tyto objekty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek. Zatímco fakultní nemocnice v průběhu let získala pro své záměry významné investiční prostředky ze státního rozpočtu, nepodařilo se lékařské fakultě až do roku 2012 výstavbu nového kampusu vůbec zahájit. Dílčí problémy související s modernizací výuky a především s dynamickým růstem počtu studentů řešila fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitřních prostor a finančně náročnou údržbou památkově chráněných objektů.

První etapu výstavby kampusu se tak podařilo realizovat až v letech 2012 – 2015, kdy byly realizovány dva projekty spolufinancované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Prvním projektem byla výstavba a vybavení dvou budov Biomedicínského centra, nového ústavu Lékařské fakulty v Plzni, které je primárně zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny, konkrétně na náhradu a regeneraci životně důležitých orgánů.

Druhým projektem byla výstavba budovy teoretických ústavů - UniMeC, 1. etapa. V této budově tak od akademického roku 2014/2015 nalezlo nové působiště pět stávajících teoretických ústavů fakulty, které se přestěhovaly z historických budov.

Na tyto projekty OP VaVpI navázal v roce 2015 projekt dostavby Modré posluchárny s jídelnou. Ten byl podpořen z projektu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy.

UniMEC
Obrázek 1 – Biomedicínské centrum a budova teoretických ústavů

modrá posluchárna
Obrázek 2 – Interiér Modré posluchárny

V roce 2015 začaly přípravy 2. etapy, tedy dostavby zbývajících částí kampusu UniMeC. Rozhodující částí bude hlavní budova kampusu, kde budou sídlit teoretické ústavy fakulty, které dosud působí ve starých budovách, ale také podpůrné provozy - Středisko vědeckých informací, Centrum informačních technologií, technické oddělení, dále děkanát a menza. V sousedství hlavní budovy by pak měla vyrůst sportovní hala se zázemím ústavu tělesné výchovy. Součástí plánů je také nezbytná související infrastruktura.

V roce 2016 byla podána žádost o dotaci OP VVV, ERDF výzvy pro VŠ na spolufinancování projektu výstavby a vybavení rozhodující části hlavní budovy. Tento projekt byl doporučen k financování a zahájení jeho realizace je plánováno na podzim 2017.

U částí, které není možné spolufinancovat z projektu OP VVV (menza, děkanát, sportovní hala), usiluje fakulta o zajištění dalších zdrojů financování, jako je program Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK.

vizualizace
Obrázek 3 – Vizualizace plánované hlavní budovy kampusu UniMeC

Dostavbou hlavní budovy, sportovní haly a infrastruktury bude kampus UniMeC dokončen a Lékařská fakulta v Plzni bude koncentrována na jediné místo. Samozřejmě kromě klinických pracovišť. Ale i kontakt s nimi se výrazně zlepší, neboť většina z nich se nachází v areálu FN Plzeň – Lochotín, který s kampusem UniMeC přímo sousedí.

Prioritním cílem vyvinutého úsilí Lékařské fakulty v Plzni není však jen investiční výstavba sama, ačkoliv zajistí nepochybně zásadní zlepšení materiálních a technických podmínek pro výuku a výzkum. Stěžejním cílem je zvýšení kvality zajišťované teoretické i praktické výuky, zvýšení odborné relevance vzdělávání vůči požadavkům nemocnic na lékaře - absolventy, zlepšení péče o talenty s následným dopadem do zvýšené výkonnosti výzkumu.

 

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém