21. leden 2019 3502 dvomi

Stanovisko Asociace děkanů LF ČR k žebříčku časopisu Týden

Časopis Týden vytváří žebříček vysokých škol, který zveřejňuje již čtvrtým rokem spolu s přehledem vybraných ukazatelů (letos se zveřejnění chystá v únoru). Níže přinášíme stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k tomuto počinu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pan
Mgr. Daniel Köppl
generální ředitel Empresa Media, a.s.
V Praze dne 15. ledna 2019 

Věc: Reakce na žádost o informace o lékařských fakultách 

Vážený pane řediteli,
cestou universit naše fakulty obdržely Vaši žádost o poskytnutí informací pro připravovaný „žebříček“ fakult. S politováním musím, jménem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, obdobně jak již učinila naše Asociace i v loňském roce, vyjádřit zklamání nad Vaším přístupem. Asociace dlouhodobě spolupracuje jak s universitami, tak s MŠMT na FAKTICKÉM hodnocení, které je v souladu se světovými standardy. Má-li být hodnocení smysluplné, musí vycházet z profesionální metodiky – jen ta může garantovat sběr RELEVANTNÍCH dat a jejich RACIONÁLNÍ interpretaci. Takové výsledky mohou pomoci jak veřejnosti, tak i nám samotným k naší vlastní reflexi. Absence zájmu Vaši „anketu“ kultivovat a snaha ponechat ji bez jakékoli korekce v podobě komerčně atraktivní „hitparády“ nás mrzí a obáváme se, že v očích veřejnosti i poškozuje.

Stávající anketa ignoruje zásadní rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Například spojení všech oborů, kterých je, kromě lékařství, na jednotlivých fakultách 0 – 12, stírá jejich vnitřní heterogenitu. Obory se liší poptávkou a složením studentů, jejich úspěšností u přijímacích zkoušek, potřebným pedagogickým zabezpečením, související vědeckou produktivitou a dalšími potřebami a reáliemi jednotlivých oborů. Jistě chápete, že výuka sester je dost odlišná od přípravy studentů v oboru všeobecného lékařství. Vnášení dalších faktorů, dělení či násobení „něčeho něčím“ (metoda Vaší práce s námi poskytnutými daty nám nebyla nikdy sdělena) dále zkresluje získané informace.

Pro kalkulaci učitelů Vámi užívaný limit 0.5 úvazku ignoruje souběh úvazků učitelů u odpovídajících fakultních nemocnic. Tento faktor řeší například akreditace (jak oborů pre- tak post- promočního vzdělávání), které se ptají na výši úvazku školského a zdravotnického v souběhu. Mám-li učitele, který je 0.2 „fakultní“ a 0.8 „nemocniční“, je to skvělé – jako profesionál de-facto neodděluje svou práci pro pacienty a studenty u lůžka (něco jiného je, pokud by učil 0.2 a 0.8 řídil tramvaj). Poměr úvazků u našich akademiků vzniká v aktivní diskusi s partnerským zdravotnickým pracovištěm a společnou strategií obou.

Ještě závažnější zkreslení je vnášeno sloučením všech učitelů s PhD, bez ohledu na další vědeckopedagogické hodnosti (Doc a Prof). To zcela zastírá kvalifikační strukturu (od začínajících asistentů po profesory, fakticky garantující obory) a tím i faktickou sílu a akreditační potenciál oborů na jednotlivých fakultách.

Otázky směřované na počty grantů jsou vysoce relevantní, pokud ovšem čísla nejsou opět násobena či dělena nějakou iracionální konstantou, počtem lektorek bakalářek apod., pokud zohlední prestiž poskytovatele (jistě je zásadní rozdíl mezi interní grantovou agenturou university či grantu NHI apod.) a zejména roli pracoviště v projektu. Navíc ve Vašich poznámkách vůbec nejsou uvedeni pro lékařství klíčoví poskytovatelé (například AZV), kteří jsou jistě častějším cílem, než agentury zaměřené na umění a kulturu.

Zcela ve Vaší anketě chybí parametr výsledků vědecké práce a indikátory postgraduálního studia, které je u významných fakult „vlajkovou lodí“ s dopadem i na pregraduální výuku.

Irelevanci Vámi užívané metodiky dobře ilustruje m.j. tradiční prvenství Lékařské fakulty University obrany. Je to SKVĚLÁ fakulta, to upřímně a rád zdůrazňuji! Nicméně již letmý pohled na její web Vás informuje, že její učební program a tudíž i struktura je ZÁSADNĚ odlišný od ostatních LFs – a samotné všeobecné lékařství pro tuto fakultu mimochodem vyučují naši kolegové z hradecké „civilní“ LF.

Vážený pane řediteli, v případě, že budete nadále trvat na používání Vaší metodiky v tvorbě „žebříčku“, žádáme Vás o současné uveřejnění komentáře Asociace děkanů k její validitě. V lepším případě bychom ovšem uvítali pro budoucnost smysluplnou spolupráci.

S pozdravem

prof. MUDr. Aleksi Šedo. DrSc.
děkan 1. lékařské fakulty UK
a předseda Asociace děkanů LF ČR

---------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. LFP: Všechny vysoké školy spadající do kategorie „Zdravotnictví, lékařství, farmacie“ jsou v žebříčku hodnoceny společně. Hodnocenými kategoriemi dle časopisu Týden jsou:

  • Počet studentů (počet studentů celkem v bakalářských a magisterských oborech bez dalšího rozlišení – tj. zda jde o studium prezenční či kombinované, magisterský obor kontinuální či navazující apod.)
  • Počet přihlášek (počet přihlášek celkem do bakalářských a magisterských programů, bez dalšího rozlišení)
  • Počet přijatých (číselné vyjádření, kolik uchazečů z předchozích, tj. z počtu přihlášek, bylo přijato, celkem za všechny obory)
  • Počet zapsaných (číselné vyjádření, kolik uchazečů z přijatých se nechalo zapsat do studia, celkem za všechny obory)
  • Počet učitelů (počet pedagogických pracovníků s tituly Ph.D. (CSc.), doc. a prof. v minimálním úvazku 0,5)
  • Počet řešených zahraničních grantů (grantu se účastní katedra/fakulta (nikoli jednotlivec), musí do něj být zapojena minimálně jedna zahraniční instituce jako spoluřešitel a minimálně část financování musí být ze zdrojů mimo ČR. Nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit (projekty ESF apod.).
  • Počet řešených tuzemských grantů (granty od TA ČR, GA ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Grantu se účastní katedra/fakulta (nikoli jednotlivec). Nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit.)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Urologie

V Plzni, dne 20.9.2022 UKLFP/406735/2022     OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém