3. duben 2019 2426 dvomi

Certifikát pro UK za excelenci v péči o lidské zdroje ve výzkumu

Univerzita Karlova se zařadila mezi výzkumné instituce, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research. Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným pracovištím jako značku kvalitního řízení lidských zdrojů, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručuje profesionální, přátelské a etické pracovní prostředí. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy. Nejdůležitějšími body personální politiky je otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, profesní vzdělávání a dvojjazyčnost instituce. 

Kromě toho, že certifikát propojuje univerzitu s celoevropskou sítí výzkumných organizací, přináší také zvýhodnění v evropských a tuzemských programech na podporu výzkumu – TAČR, HORIZON 2020 a dalších (zjednodušení procesu, vyšší bodové ohodnocení apod.). Tím stoupají univerzitě vyhlídky na získání finančních prostředků z těchto programů. 

Ocenění HR Excellence in Research není přiděleno na neomezenou dobu, instituce se v pravidelných intervalech zodpovídá Evropské komisi z dosažených výsledků a musí svůj certifikát obhájit. Pravidelně si tak nastavuje další cíle rozvoje na poli lidských zdrojů. Certifikace HR AWARD potvrzuje, že instituce plní podmínky Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je důležité i pro získávání evropských dotací na výzkum. 

Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry. 

Získání ocenění je jedním z výsledků projektu OP VVV  Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210. Součástí procesu bylo zpracování interní diferenční analýzy (Gap analýzy), jež zahrnovala i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity. Analýza měla za úkol přiblížit současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem. Současně univerzita připravila akční plán k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu. Gap analýza a Akční plán byly Evropské komisi odeslány v listopadu 2018, ocenění HR Excellence in Research bylo UK uděleno v únoru 2019.

 

er

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém