19. srpen 2019 3752 raj

Hodnocení výuky studenty za rok 2017/18

V akademickém roce 2017/18 proběhla mezi studenty tradiční anketa o kvalitě výuky. V rámci ankety studenti hodnotili jednotlivé předměty (praktika a přednášky) a učitele. Hodnocení probíhalo formou odpovědi na jedinou výzvu „Zhodnoťte předmět“ s použitím hodnotící škály: výborný, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, špatný pro každý vyučovaný předmět (přednášky a cvičení zvlášť). Otázka byla doplněna následujícím instruktážním textem: „Soustřeďte se zejména na jasné definování cílů výuky a jejich plnění, organizaci výuky, podnětnost pro samostatné myšlení, otevírání prostoru pro diskusi, návaznost na další předměty, kvalitu a dostupnost studijních materiálů“. Celkem se do ankety zapojilo přibližně 31 % studentů (571 hlasujících, procento počítáno z celkového počtu magisterských studentů k 16. 5. 2018; loni 35 %). Studenti připojili 2383 slovních komentářů k jednotlivým předmětům, vyučujícím a studijnímu oddělení a nevýukovým pracovištím fakulty (jídelně, děkanátu …).

Hodnotící komise prošla jednotlivé komentáře a roztřídila je podle obsahu na kladné, záporné, neutrální, irelevantní a nejasné. Podobně jako v minulém roce převládají kladné komentáře - 64 % (oproti 59 % a 58 % v roce 2016/17 a 2015/16 resp.), záporné komentáře studenti napsali v 17 % (oproti 24 % a 24 % v roce 2016/17 a 2015/16). Neutrální, nejasné a irelevantní komentáře tedy tvořily 13, 4 a 2 procenta všech komentářů.

Po pozitivním přijetí SWOT analýz v minulém ročníku jsme v této strategii pokračovali i letos. Rovněž interval spolehlivosti pro pořadí pracovišť (zohledňuje variabilitu výsledků a počet hlasujících) zařazujeme do standardního výstupu. 

Informace o dostupnosti výsledků hodnocení kvality výuky jsou v sekci na konci zprávy.

Obsah

 

Hodnocení pracovišť

Tento typ hodnocení orientačně vyjadřuje globální pohled na pedagogickou činnost ústavu. Jde o souhrnný parametr, který může být generovaný z několika různě hodnocených předmětů (povinné a nepovinné …). Hodnocení každého z pracovišť zahrnuje jak základní údaje (pořadí; hodnocení: výběr ze slovní škály – výborný, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, špatný – reprezentované čísly 1 až 5; počty hodnotících studentů a komentářů), tak i SWOT analýzu. Pro detailní pohledy na jednotlivé předměty a vyučující jsou rezervovány další kapitoly a jednotlivá hodnocení studentů. Pro lepší představu najdete pod výčtem pracovišť grafický pohled na dlouhodobý vývoj průměrného hodnocení v anketě, vývoj účasti studentů a trend počtu kladných a záporných komentářů (Graf 1 až 3).

Seznam pracovišť je seřazený vzestupně dle průměrného hodnocení. Pořadí je vyjádřeno formou 95% intervalu spolehlivosti (CI), který zohledňuje variabilitu dat a počet hlasujících studentů. Čím vyšší je variabilita hodnocení studentů a čím nižší je počet hodnotících studentů, tím je rozmezí širší (větší nejistota odhadu); podrobnosti o metodice hodnocení jsou v Příloze 1). SWOT analýza vychází z komentářů k danému pracovišti – hodnotitelé se snažili z komentářů abstrahovat 4 kvality pracoviště:

 • silné stránky (S) – aspekty, které studenti oceňují
 • slabé stránky (W) – aspekty, které studentům vadí, považují je za faktory snižující kvalitu výuky
 • příležitosti (O) – nápady a návrhy, které studenti předkládají jako inspirace pro vylepšení kvality výuky
 • hrozby (T) – aspekty, které studenti považují za možné ohrožení kvality výuky v budoucnosti

 

ÚKBH

95% CI pořadí: 1 - 1

Průměrné hodnocení: 1,2

Počet hodnotících studentů (%): 46 (21 %)

Počet komentářů: 37

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Poutavý výklad, ochota věnovat se studentům, testování studentů bez známkování v průběhu hodin.
 • W: -
 • O: Větší časová dotace, přesun do 4. ročníku, zpřehlednění studijních materiálů, přístup k výukovým materiálům i po skončení bloku (v dalších ročnících a v praxi).
 • T: -

 

Centr. lab. pro imunoanalýzu

95% CI pořadí: 2 - 35

Průměrné hodnocení: 1,83

Počet hodnotících studentů (%): 6 (24 %)

Počet komentářů: 2

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: -
 • W: -
 • O: Motivovat studenty ke zvýšení počtu komentářů k povinné výuce, jinak nelze SWOT analýzu provést.
 • T: -

 

Ústav tělesné výchovy

95% CI pořadí: 2 - 3

Průměrné hodnocení: 1,44

Počet hodnotících studentů (%): 140 (16 %)

Počet komentářů: 31

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Příjemný přístup vyučujících, snaha motivovat studenty k výkonům, pochopení pro fyzicky ne tak zdatné jedince, stmelování kolektivu, studenti hodiny berou jako odreagování.
 • W: -
 • O: Možnost zvolit si sport již v 1. ročníku a obecně mít možnost výběru z více sportů, přesunout ranní hodiny na odpoledne, dopředu mailem oznámit datum k přihlašování ke sportům.
 • T: -

 

Klinika neurologická

95% CI pořadí: 4 - 4

Průměrné hodnocení: 1,47

Počet hodnotících studentů (%): 122 (42 %)

Počet komentářů: 83

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Obecně chválená organizace výuky, vyučující, jejich přístup ke studentům i k pacientům, interaktivita výuky.
 • W: Někteří nespokojení, že si vyšetřili málo pacientů, nebo jen ve velké skupině, nahrazování praktik; někdy nedostatečné dovednosti pro výuku v angličtině.
 • O: Někteří studenti by zrušili vstupy v rámci praktik a ocenili by správné odpovědi po testu; výuka v angličtině: méně studentů při praktické výuce fyzikálního vyšetření.
 • T: -

 

Klinika oční

95% CI pořadí: 5 - 9

Průměrné hodnocení: 1,62

Počet hodnotících studentů (%): 50 (18 %)

Počet komentářů: 44

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Organizace, probraná témata souhlasila s požadovanými znalostmi u zkoušky (až na glaukom) a byla přednesena jasně a stručně. Některé skupiny měli kontakt s pacienty a chválí si to. Možnost přihlížet na sále. Možnost sledovat operace na videu při semináři. Výuka v angličtině: dobré jazykové dovednosti.
 • W: Odbíhání od tématu některých vyučujících a následné prodloužení výuky. Málo kontaktu s pacienty. Některé skupiny neprobrali glaukom! Přičemž znalosti této problematiky jsou u zkoušky zásadní. Přednáška o dětských onemocněních: téma není v otázkách, je nudné, dlouhé, zbytečné. Neslyšící zkoušející. Nepříliš dobré materiály, v učebnici některá témata nejsou a některá jsou příliš obsáhlá.
 • O: Soustředit se na otázky ke zkoušce, neodbíhat od tématu. Vytvořit vlastní skripta. Otázky ke zkoušce jinak koncipovat. Glaukom probrat důsledně, detailně a vždy s každou skupinou! Některé skupiny skoro žádný kontakt s pacienty, zaměřit více prakticky.
 • T: Dlouhá výuka, odbíhání od tématu. Přednáška o dětských onemocněních: zkrátit, zestručnit, oživit výklad.

 

Ústav soudního lékařství

95% CI pořadí: 6 - 11

Průměrné hodnocení: 1,65

Počet hodnotících studentů (%): 82 (37 %)

Počet komentářů: 38

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Pro některé velice zajímavý předmět.
 • W: Několikrát negativně hodnocený jeden vyučující – jeho chování u zkoušky; nedostupnost materiálů, málo praktických cvičení.
 • O: Dostupnost přednášek – podkladů.
 • T: -

 

Ústav histol. a embryol.

95% CI pořadí: 3 - 7

Průměrné hodnocení: 1,51

Počet hodnotících studentů (%): 425 (32 %)

Počet komentářů: 170

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Výborná organizace, vstřícnost vyučujících, perfektně vedená praktika i přednášky, rozsah učiva probraného odpovídá požadavkům u zkoušky. Kreslení schémat jak na přednášce, tak praktiku. Dostupnost materiálů online, možnost nakoukat si preparáty ve volném čase. Přehledná a srozumitelná výuka. Dobrá komunikace se studenty; dobrá znalost anglištinu pro výuku zahraničních studentů.
 • W: Zdlouhavá praktika, nefunkční mikroskopy. Jedna skupina má praktika a hned poté přednášku na úplně stejné téma. Někdy příliš rychlý výklad a rychlé kreslení na přednášce.
 • O: Zkrátit dobu praktik nebo dvakrát týdně po 1,5 hod. Kladně hodnocené kvízy a opakování na začátku přednášky, studenti doufají v pokračování tohoto trendu. Pokud možno prezentace a materiály jen v českém jazyce. Vypracovat schémata z embryologie do skript? (jako histologická)
 • T: Opakování na začátku přednášky a kvízy by měli být ale rychlejší, vyučující pak chvátá s výkladem a studenti si nestíhají zakreslovat schémata. Neprobírat naprosto stejné věci na přednáškách i praktikách.

 

Šiklův ústav patologie

95% CI pořadí: 5 - 8

Průměrné hodnocení: 1,60

Počet hodnotících studentů (%): 156 (25 %)

Počet komentářů: 88

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Strukturované srozumitelné přednášky a jejich nahrávání; dostupnost výukových materiálů; pedagogické schopnosti vyučujících
 • W: část skupin nenavštěvuje pitevnu či „muzeum“ v rámci praktik
 • O: dobrovolné průběžné testy; přidat mikroskopy i do posledních lavic v učebně
 • T: -

 

Klin. pneum. a ftizeol.

95% CI pořadí: 9 - 29

Průměrné hodnocení: 1,94

Počet hodnotících studentů (%): 18 (8 %)

Počet komentářů: 2

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: -
 • W: -
 • O: Motivovat studenty ke zvýšení počtu komentářů k povinné výuce, jinak nelze SWOT analýzu provést.
 • T:

 

Klinika ORL

95% CI pořadí: 9 - 15

Průměrné hodnocení: 1,77

Počet hodnotících studentů (%): 35 (16 %)

Počet komentářů: 17

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Možnost zkusit si vyšetření na sobě navzájem, logický a jasný výklad, předání informací důležitých ke zkoušce. Praktické poznámky k výkladu.
 • W: Nulový kontakt s pacienty. Neobjektivní zkoušení především žen, pokárání za studentem správné udání kouření jako rizikového faktoru pro vznik CA hrtanu. Odbíhání od tématu a vyprávění z osobního života. Tykání. Špatné materiály. Dlouhé čekání na vyučující.
 • O: Zaměření výuky více prakticky, více kontaktu s pacienty. Napsání vlastních skript pro výuku? Lépe využít čas, bez prodlev, odbíhání od tématu.
 • T: Pouze teoretický výklad téměř bez praktických ukázek a kontaktu s pacientem.

 

Oddělení neonatologie

95% CI pořadí: 10 - 18

Průměrné hodnocení: 1,8

Počet hodnotících studentů (%): 45 (20 %)

Počet komentářů: 21

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Organizace výuky, možnost praktického vyšetření pacientů, možnost kontaktu s předčasně narozenými.
 • W: Studenti negativně hodnotí vstupní test, resp. nemožnost docházení na praktika při jeho nesplnění.
 • O: Vstupní test zaměřit více formativně: zveřejnit test elektronicky ve formě vzdělávacího materiálu (ev. s odkazy na literaturu, přednášky). Studenti pak budou lépe připravení a sníží se počet těch, co neprojdou.
 • T: Obtížné nahrazování praktik při nesplnění vstupního testu.

 

KARIM

95% CI pořadí: 6 - 11

Průměrné hodnocení: 1,67

Počet hodnotících studentů (%): 190 (33 %)

Počet komentářů: 87

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Studenti si chválí organizaci, že se jim vyučující věnují, jsou ochotní a mohou si spoustu věcí i prakticky vyzkoušet; výuka v angličtině: dobré jazykové dovednosti.
 • W: Zaznělo, že by mělo být více pratkického nácviku KPR.
 • O: Studenti by ocenili delší blok, více dnů, více praxe, zaznělo i uvítání nových stručnějších a modernějších skript; výuka v angličtině: více výuky založené na kazuistikách.
 • T: -

 

II.interní klinika

95% CI pořadí: 12 - 13

Průměrné hodnocení: 1,75

Počet hodnotících studentů (%): 95 (15 %)

Počet komentářů: 58

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Férovost u zkoušení, srozumitelnost a efektivita výuky, návštěva nefrologického centra.
 • W: Na některých odděleních nedostatek lékařů, kteří by se mohli věnovat studentům při praxi; výuka na INTO je dle studentů absolutně nevyhovující
 • O: Logbooky pro studenty s výkony, které by měli provést, být u nich přítomni atp.;
  praxe - péče o nemocné: seminář před samotnou praxí s tématikou ošetřovatelství, nějaký „basic“ než studenti jdou poprvé do nemocnice;
  vzhledem k nevelkým prostorám kliniky by studenti ocenili, kdyby jich tam na výuku bylo přiděleno méně.
 • T: Na způsob výuky jednoho vyučujícího při cvičeních studenti reagují vesměs velmi rozpačitě.

 

Ústav epidemiologie

95% CI pořadí: 13 - 14

Průměrné hodnocení: 1,76

Počet hodnotících studentů (%): 67 (31 %)

Počet komentářů: 39

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Zajímavé, kvalitní výklad, učení zapamatovatelné i jen z hodin díky kazuistikám, probraná většina témat ke zkoušce, osobní setkání s pacientem; výuka v angličtině: dobré jazykové dovednosti.
 • W: Neobjektivnost u zkoušky – zkoušení „dle chuti“, snaha vyučujícího vymyslet si odpověď, když správnou neznal.
 • O: Více praxe než teorie, exkurze na ambulanci a do HIV centra, sloučit předměty Epidemiologie a Infekční lékařství.
 • T: -

 

Klinika zobraz. metod

95% CI pořadí: 12 - 14

Průměrné hodnocení: 1,75

Počet hodnotících studentů (%): 83 (40 %)

Počet komentářů: 37

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Cvičení se zpětnou vazbou ve formě hlasování, vlastní kvalitní učebnice, změna zkoušky.
 • W: Temná seminární místnost, ve které se málokomu daří udržet pozornost.
 • O: Pokud možno zařadit více praktické výuky, kazuistik.
 • T: Málo praktické výuky.

 

Ústav fyziologie

95% CI pořadí: 8 - 15

Průměrné hodnocení: 1,7

Počet hodnotících studentů (%): 181 (45 %)

Počet komentářů: 137

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Velmi často pozitivní hodnocení učitelů praktik, dobře koncipované přednášky, výborně vysvětlovaná látka, motivace i formou her; výborná komunikace se studenty (i v angličtině), perfektní organizace.
 • W: Kritika jednoho z vyučujících – složitě předávaná látka na přednáškách, nižší úspěšnost studentů na závěrečné zkoušce oproti ostatním zkoušejícím; zlepšit kvalitu PPT prezentací: příliš informací, přeskakování z jednoho tématu na druhé.
 • O: Skripta na kardiovaskulární systém.
 • T: -

 

Klinika dětská

95% CI pořadí: 16 - 20

Průměrné hodnocení: 1,85

Počet hodnotících studentů (%): 53 (11 %)

Počet komentářů: 38

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Přínosné semináře na klinice; ochota zodpovídat dotazy; lidský přístup, vyšetřování pacientů a následné hodnocení chyb/ diagnóz.
 • W: Krátká časová dotace na státnicový blok pediatrie.
 • O: Prodloužení státnicového bloku.
 • T: Požadavek 100 % docházky na praktikách; písemná práce.

 

Ústav jazyků

95% CI pořadí: 10 - 17

Průměrné hodnocení: 1,72

Počet hodnotících studentů (%): 238 (27 %)

Počet komentářů: 89

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Vstřícnost a profesionalita vyučujících, osobní přístup, dobrá komunikace se studenty.
 • W: Nové vydání učebnice na latinu každý rok, takže si studenti nemohou koupit použité učebnice od starších studentů; při výuce češtiny pro zahraniční studenty se více soustředit na individualizaci výuky (např. chyby ve výslovnosti).
 • O: Více konverzace v některých předmětech (němčina); prodloužit výuku češtiny pro zahraniční studenty do 3. ročníku.
 • T: Překlepy a chyby v učebnici.

 

Ústav anatomie

95% CI pořadí: 7 - 18

Průměrné hodnocení: 1,7

Počet hodnotících studentů (%): 415 (49 %)

Počet komentářů: 176

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Kvalitní a poutavé přednášky, dostatek materiálů k učení, dobrá komunikace se studenty.
 • W: Málo času stráveného na pitevně; zlepšit hospodaření s časem (příliš dlouhé přestávky, příliš málo času stihnout jiné úkoly).
 • O: Některé osobnosti, které vedou cvičení a přednášky, by profitovaly z lepší pedagogické kvality hodin (chyby v organizaci a celkovém vyznění smyslu); více motivovat studenty.
 • T: Malá hodinová dotace předmětu Topografická anatomie.

 

Klinika urologická

95% CI pořadí: 16 - 19

Průměrné hodnocení: 1,86

Počet hodnotících studentů (%): 70 (33 %)

Počet komentářů: 45

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Důraz na praktickou výuku, dobré studijní materiály, dobrá komunikace se studenty.
 • W: Některé skupiny mají praktika v odpoledních hodinách a možnosti praxe jsou tedy omezené.
 • O: Velkou názorovou rozdílnost na organizaci výuky lze přisuzovat tomu, že některé skupiny absolvovaly praktika v odpoledních hodinách, a tedy neměly adekvátní možnosti uskutečnit výkony.
 • T: -

 

Onkolog. a radioter. klinika

95% CI pořadí: 20 - 27

Průměrné hodnocení: 1,97

Počet hodnotících studentů (%): 35 (14 %)

Počet komentářů: 9

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Využití konkrétních případů  lepší zapamatování.
 • W: Jeden z vyučujících prosazuje své názory a jiné nepřijímá.
 • O: Zlepšit materiály, aby byly dostatečné a aktuální, probírat látku ve spojitosti  s internou/chirurgií – zaměřené na několik hlavních nádorů a nebo všeobecně a zaměřit se na NÚ léčby/dozvědět se více o práci onkologa.
 • T: -

 

Klinika inf. nem. a cest. med.

95% CI pořadí: 21 - 30

Průměrné hodnocení: 2,06

Počet hodnotících studentů (%): 49 (18 %)

Počet komentářů: 47

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Organizace, ochota se věnovat studentům, pro některé zajímavá možnost vytvořit prezentaci na zkouškovou otázku a odprezentovat (pro někoho zbytečné), objektivita u zkoušky.
 • W: Studijní materiály (učebnice); zázemí pro mediky, velmi krátký blok vzhledem k důležitosti předmětu, nedostatek času na přípravu ke zkoušce, výuka se protáhne často do odpoledne a na přípravu ke zkoušce poté není dostatek času v rámci bloku; výuka v angličtině: někdy nedostatečné jazykové vybavení; příliš dlouhá praktika; na výuce spolupracovat s Epidemiologií.
 • O: Revize zkouškových otázek (příliš obsáhlé, vzácná onemocnění).
 • T: -

 

Dermatovenerologická klinika

95% CI pořadí: 22 - 22

Průměrné hodnocení: 1,94

Počet hodnotících studentů (%): 63 (24 %)

Počet komentářů: 40

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Princip rozdělování po malých skupinkách do ambulancí; dobrá komunikace se studenty.
 • W: Nedostupnost obrazových příloh.
 • O: Vytvoření online fotografického atlasu na Moodle pro výuku (přístup jen pro studenty), přesunutí přednášek do přednáškové místnosti v lochotínské části FN či do Modré posluchárny.
 • T: Nevyhovující čas povinných přednášek částečně se kryjící s předchozí přednáškou z chirurgie.

 

Ústav mikrobiologie

95% CI pořadí: 17 - 23

Průměrné hodnocení: 1,91

Počet hodnotících studentů (%): 137 (25 %)

Počet komentářů: 63

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Organizace, motivační přístup, dostupnost materiálů, pedagogické dovednosti, rozsah probraného odpovídá požadavkům u zkoušky. Možnost si vše vyzkoušet prakticky. Kreslení preparátů. Možnost si zapisovat přímo do poskytnutých materiálů.
 • W: Uspořádání a vybavení pracoviště (málo místa a nepohodlné sezení). Nepřehlednost skript. Málo prostoru pro výuku virů a hub. Někdy monotónní přednes.
 • O: Zkrátit trvání praktik, přednášek, nebo rozdělit na více kratších praktik za týden. Vytvořit kurz v MOODLE, kde by byli aktuální informace o výuce a materiály. Více materiálů na viry a houby. Více praktičtějších úloh (jako např. výtěry z krku). Interaktivnější výuka. Výuka ATB rozsáhlejší a konkrétnější (co se čím léčí).
 • T: Práce s mikroskopy je nutná? Zabere hodně času, postačuje mikroskopický obrázek v prezentaci.

 

I.interní klinika

95% CI pořadí: 19 - 24

Průměrné hodnocení: 1,93

Počet hodnotících studentů (%): 151 (27 %)

Počet komentářů: 63

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Interna: srozumitelné přednášky vysvětlující složitá témata, ochota zodpovídat dotazy, kazuistiky, “zkoušení” studentů při praktikách.
 • W: na některých odděleních nedostatek lékařů, kteří by se mohli věnovat studentům při praxi
  Interna: velký počet studentů na vyučujícího.
 • O: Logbooky pro studenty s výkony, které by měli provést, být u nich přítomni atp.
  praxe - péče o nemocné: seminář před samotnou praxí s tématikou ošetřovatelství, nějaký „basic“ než studenti jdou poprvé do nemocnice.
  Intarna: vymezit vyučujícím čas na studenty - často mají být na ambulanci/oddělení a učit zároveň.
 • T: Interna: malá dotace hodin, kompetice o pacienty a vyučující mezi ročníky.

 

Ústav imunol. a alergologie

95% CI pořadí: 25 - 28

Průměrné hodnocení: 2,05

Počet hodnotících studentů (%): 73 (24 %)

Počet komentářů: 40

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Vlastní skripta, schopní vyučující.
 • W: Příliš rychlý výklad na přednáškách, sloučení dvou skupin na cvičeních.
 • O: Doplnění skript o chybějící kapitoly.
 • T: Nedostatek zkouškových termínů v letním semestru.

 

Klinika stomatologická

95% CI pořadí: 26 - 26

Průměrné hodnocení: 2,06

Počet hodnotících studentů (%): 152 (14 %)

Počet komentářů: 30

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Úvodní zajímavá přednáška, protetika, učebnice (Hrušák).
 • W: Někdy příliš studentů na praktika, nutnost znát některé zbytečné informace (poznávat kleště na jednotlivé zuby pro všeobecný směr pozbývá smysl); výuka v angličtině: v některých případech zlepšit jazykové dovednosti, zlepšit komunikaci se studenty.
 • O: Více praktických ukázek v průběhu cvičení, zápočet místo zkoušky.
 • T: Někteří vyučující dávají najevo studentům, že je stomatologie pro všeobecný směr zbytečná, někteří studenti k tomu získávají stejný přístup.

 

Úst. sociál. a posud. lék.

95% CI pořadí: 27 - 31

Průměrné hodnocení: 2,15

Počet hodnotících studentů (%): 67 (9 %)

Počet komentářů: 23

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: -
 • W: -
 • O: motivovat studenty ke zvýšení počtu komentářů k povinné výuce, jinak nelze SWOT analýzu provést.
 • T: -

 

Klinika chirurgická

95% CI pořadí: 23 - 28

Průměrné hodnocení: 2,02

Počet hodnotících studentů (%): 208 (21 %)

Počet komentářů: 80

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Propedeutika:  efektivní využití času na praktikách
  chirurgie: entuziazmus pro obor i pro výuku studentů u nějkterých vyučujících; propojení teorie s praxí ; vyžadování aktivního přístupu studentů; dobré jazykové dovednosti pro výuku v angličtině.
 • W: Propedeutika: obsah jednotlivých praktik se velmi liší;
  praxe: na některých odděleních nedostatek lékařů, kteří by se mohli věnovat studentům při praxi;
  nenávaznost praktik (není sylabus pro praktická cvičení).
 • O: Propedeutika: sylabus pro praktika
  chirurgie:  rozdělení studijních skupin na menší podskupiny; seznam výkonů, které má daný student vidět/vyzkoušet si; výuka v angličtině: více praktického kontaktu s pacientem.
 • T: Propedeutika:  nedostatek času vyučujícího lékaře na výuku studentů;
  přednášky z chirurgie na Lochotíně těsně před povinnými přednáškami z dermatovenerologie na Borech (téměř nemožnost studentů navštěvovat obě přednášky).

 

Ústav biologie

95% CI pořadí: 21 - 29

Průměrné hodnocení: 2,01

Počet hodnotících studentů (%): 212 (44 %)

Počet komentářů: 81

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Především cvičení jedné vyučující s připravenými protokoly a prezentacemi; přednášky, kde studenti oceňují hlavně vstřícnost a ochotu vysvětlit složitější látku odpovídajícím způsobem.
 • W: Málo dostupných informací v literatuře; lpění na detailech, přiliš velká očekávání.
 • O: Možnost získat prezentace ze cvičení/přednášek (např. záznamy prezentací).
 • T: Často příliš složitých informací, které studenti nestačí plně vstřebávat - témata přizpůsobit aktuální úrovni studentů a časové dotaci pro výuku.

 

Ústav biofyziky

95% CI pořadí: 25 - 30

Průměrné hodnocení: 2,06

Počet hodnotících studentů (%): 159 (43 %)

Počet komentářů: 49

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Styl výuky (bodové ohodnocení, opakování na začátku hodiny, pokusy…) hodnoceno velmi dobře.
 • W: Chybí standardizace bodování napříč vyučujícími (někteří dávají více, jiní méně), v testech byl moc velký důraz na elektriku a málo na princip fungování lékařských přístrojů; výuka v angličtině: zlepšit jazykové dovednosti.
 • O: Bodové ohodnocení nejlepších reportů, tvorba skript, více nákresů a vysvětlivek (jsou velmi přínosné), aby bylo v moodlu vidět, zda byl report uznán/neuznán, komunikace se studenty během přednášek.
 • T: Nestejné bodové ohodnocení od jednotlivých vyučujících.

 

Klinika gyn. - por.

95% CI pořadí: 31 - 32

Průměrné hodnocení: 2,21

Počet hodnotících studentů (%): 76 (16 %)

Počet komentářů: 60

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Poutavé a efektivní semináře
  možnost asistovat u operací
  ochota a přístup paní sekretářky
  kurz chirurgického šití.
 • W: Nedostatek času lékařů pro výuku studentů (v čase praktik)
  chybějící definované požadavky či materiály na zápočtový test.
 • O: Více seminářů věnujících se tématům k zápočtovému testu,
  skripta pro výuku v 5. ročníku.
  kamery na operačních sálech pro lepší pochopení probírané látky.
 • T: Výuka na sálech na úkor výuky gynekologické propedeutiky
  začátek praktik v 7:30, pokud lékaři mají možnost se studentům věnovat nejdříve kolem 8:30.

 

Úst. lék. chemie a biochem.

95% CI pořadí: 24 - 32

Průměrné hodnocení: 2,10

Počet hodnotících studentů (%): 351 (43 %)

Počet komentářů: 130

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Kvalita přednášek i cvičení.
 • W: Někteří vyučující: vylepšit angličtinu při výuce v angličtině.
 • O: Sjednocení požadavků na kvalitu protokolů pro všechny kruhy; proč psát test znovu, když student neuspěje u zkoušky; zkrátit laboratorní cvičení.
 • T: -

 

Centrum IT

95% CI pořadí: 33 - 36

Průměrné hodnocení: 2,32

Počet hodnotících studentů (%): 74 (21 %)

Počet komentářů: 23

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Dostupnost a přehlednost materiálů na moodle, jasné instrukce k zápočtu, dobrá organizace.
 • W: Část probírané látky je stejného rozsahu jako na střední škole a tím pádem zbytečná.
 • O: Probírat pokročilejší témata, více zaměřená na protokoly z odborných předmetů a psaní vědeckých publikací. Lépe vysvětlit smysl Najít a nahradit ve Wordu při typografických úpravách.
 • T: Studentům vadí probírání základů, které již většinou znají.
 • Práce z velké většiny pouze s prostředím Microsoft – představit i alternativy.

 

Klinika psychiatrická

95% CI pořadí: 33 - 34

Průměrné hodnocení: 2,30

Počet hodnotících studentů (%): 170 (21 %)

Počet komentářů: 107

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Lékařská psychologie: interaktivita praktitk, dobrá komunikace, návštěva hospicu, milý přístup, výlet do Dobřan;
  Psychiatrie: výuka na dětské psychiatrii, vlídný přístup, dobrá organizace.
 • W: Lékařská psychologie: řada studentů považuje předmět za zbytečný, špatná organizace výuky (nedodržování harmonogramu, nutnost chybět na jiných praktikách kvůli přesunům);
  Psychiatrie: dlouhá teoretická výuka, málo času na psaní práce; u některých vyučujících komunikační bariéra pro výuku v angličtině.
 • O: Lékařská psychologie: organizace zkoušky (aby studenti tolik nečekali), cvičná diagnostika v menším počtu studentů, poskytovat studijní materiály ke zkoušce, zveřejnit termíny zkoušky dříve;
  Psychiatrie: nabádat studenty, aby si včas prošli otázky a řekli si o zdroje ke studiu.
 • T: Lékařská psychologie: příliš časté roleplay, simulátor stáří studenti považují za zbytečný

 

Klin. ortop. a traumatologie

95% CI pořadí: 35 - 38

Průměrné hodnocení: 2,44

Počet hodnotících studentů (%): 45 (21 %)

Počet komentářů: 23

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Diskuse, kazuistiky, zapojení velkého množství studentů aktivně v době praktik, často na sálech.
 • W: Neobjektivita u zkoušky, skripta neobsahují žádná shrnutí důležitých informací, nechuť starat se o studenty na sálech, nezájem o ně, nulová organizace, problémy s termíny, laxní přístup některých vyučujících k vyučování.
 • O: Lépe organizovat výuku, vidět od vyučujících větší zájem o vyučování, lépe vysvětlovat, více učit o vyšetřování pohybového ústrojí, vytipovat problematická témata.
 • T: Důraz na vzácnější, raritní případy a podcenění častých onemocnění.

 

Ústav hygieny a prev. med.

95% CI pořadí: 36 - 39

Průměrné hodnocení: 2,49

Počet hodnotících studentů (%): 41 (10 %)

Počet komentářů: 21

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Kvalita výuky, v některých případech zajímavé, Inbody, pro někoho vaření, jídelníček, problematika obezity.
 • W: Často mají studenti pocit, že jsou cvičení zbytečně dlouhá a přednášky by (obsahově) nebylo třeba přednášet a stačí přečíst z učebnice, horší pedagogické schopnosti u některých přednášejících
 • O: Více se zaměřit např. na možnosti sestavování zdravého, racionálního jídelníčku.
 • T: Osobní a politické názory ovlivňují výuku některých vyučujících; obecně velká nesourodost názorů studentů na výuku (někteří velmi chválí, jiní kritizují) svědčí o nedostatcích v organizaci a kontrole kvality výuky.

 

Klinika pracovního lék.

95% CI pořadí: 37 - 40

Průměrné hodnocení: 2,58

Počet hodnotících studentů (%): 36 (8 %)

Počet komentářů: 10

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: -
 • W: -
 • O: Motivovat studenty ke zvýšení počtu komentářů k povinné výuce, jinak nelze SWOT analýzu provést.
 • T: -

 

Ústav farmakologie

95% CI pořadí: 38 - 34

Průměrné hodnocení: 2,34

Počet hodnotících studentů (%): 190 (39 %)

Počet komentářů: 122

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Příkladné vedení praktik jedním vyučujícím, chápavý přístup u zkoušky.
 • W: Málo elektronických materiálů, dlouhé přednášky bez přestávek, organizace výuky, nejednotné zdroje literatury, chození k tabuli studenti označují jako návrat do střední školy, přednášky některých vyučujících – špatná úprava prezentací, neposkytování prezentací, zmatenost výkladu.
 • O: Souhrnné materiály dostačující pro zubní lékařství, zkrátit přednášky a přidat souhrn ke zkoušce, zkrátit seznam otázek ke zkoušce -> větší důraz na témata jako jsou ATB, krev, astma a specifické lékové skupiny přenechat jednotlivým lékařským oborům.
 • T: Někteří studenti neovládají angličtinu dostatečně, aby mohli efektivně vnímat studijní materiály v angličtině, vyučovaná témata se často neshodují s aktuálním klinickým využitím, neposkytování prezentací z přednášek, není dostupný sylabus přednášek.

 

Ústav patologické fyziologie

95% CI pořadí: 38 - 37

Průměrné hodnocení: 2,47

Počet hodnotících studentů (%): 101 (27 %)

Počet komentářů: 55

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Interaktivní praktika.
 • W: Rychlé tempo přednášek, praktika ve velkém počtu studentů, málo informací o zápočtovém testu, zubaři nestíhají probrat témata ke zkoušce.
 • O: Zestručnit texty v prezentacích, větší důraz na humánní patofyziologii, umožnit studentům nahrávat si přednášky, zaměřit se na otázky (Mechanismy oběhových poruch či Poruchy periferního prokrvení), poskytovat studentům podklady k přednáškám (nestíhají zapisovat) a jiné studijní materiály.
 • T: Krátký čas věnovaný EKG při praktikách, význam experimentů na zvířatech někteří studenti nechápou, 3h přednášky v kuse.

 

Ústav tělových. lékařství

95% CI pořadí: 40 - 41

Průměrné hodnocení: 2,72

Počet hodnotících studentů (%): 60 (29 %)

Počet komentářů: 9

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: Možnost sám si vyzkoušet zátěžový test, hezky namluvené přednášky na mefanetu.
 • W: -
 • O: Propojit výuku s rehabilitačním oddělením FN, zabývat se zdravotními dopady jednotlivých sportů.
 • T: Nízký zájem o docházení na přednášky “naživo”.

 

Oddělení lékařské genetiky

95% CI pořadí: 41 - 42

Průměrné hodnocení: 3,51

Počet hodnotících studentů (%): 37 (16 %)

Počet komentářů: 17

SWOT (silné [S] a slabé [W] stránky, příležitosti [O] a hrozby [T]):

 • S: -
 • W: Obecně studenty předmět nebaví, připadá jim zbytečný a na úkor jiných důležitějších oborů jako je pediatrie, infekční atd.
 • O: -
 • T: -

 

Trendy ve vývoji hodnocení pracovišť

Trendy, zejména dlouhodobé, mohou poskytnout velmi informativní pohled na vývoj kvality výuky na pracovišti. Již třetím rokem používáme k hodnocení trendů grafické vyjádření vývoje souhrnných známek jednotlivých pracovišť (Graf 1), vývoje počtu hlasujících (Graf 2) a vývoje počtu kladných a záporných komentářů (Graf 3). Tyto pohledy vhodně doplňují výše uvedené souhrnné statistiky, pořadí a SWOT analýzu. Vzhledem ke změně počtu otázek v anketě necháváme vývoj známek bez interpretačního komentáře. Počty hodnocení většinou stagnují nebo mírně stoupají. Počty kladných komentářů stoupají a záporných spíše klesají, ale u některých pracovišť jde vzestup kladných a záporných komentářů se vzestupem celkového počtu komentářů.

 

Graf 1. Vývoj průměrných známek jednotlivých pracovišť ve studentské anketě v akademických letech 2012/13 až 2017/18. Vzhledem k redukci otázek v aktuálním ročníku na jednu, nemusí být číselné hodnoty zcela porovnatelné a s hodnocením trendů je potřeba počkat do dalších let.

 Vývoj známek

Graf 2. Vývoj počtu hodnotících studentů ve studentské anketě (počty pro jednotlivá pracoviště)

v akademických letech 2012/13 až 2017/18.

Vývoj počtu hlasujících

 

Graf 3. Vývoj počtu kladných a záporných komentářů ve studentské anketě (počty pro jednotlivá pracoviště) v akademických letech 2014/15 až 2017/18.

 Vývoj počtu kladných a záporných komentářů

Hodnocení jednotlivých předmětů a vyučujících

Číselná hodnocení jsou přístupná všem studentům a akademickým pracovníkům v SIS. Volné slovní komentáře jsou přístupné jen příslušným vyučujícím, vedoucím jejich pracovišť, panu děkanovi a jím pověřeným osobám.

 

Návrhy na zlepšení výuky

Základním prostředkem pro orientaci ve výsledcích ankety a naplánování kroků vedoucích k vylepšení výuky je SWOT analýza uvedená výše u většiny pracovišť. V kontextu změn kurikula a organizace výuky na naší fakultě komise doporučuje zejména tato opatření:

 • systematické vzdělávání v moderních metodách výuky na lékařské fakultě; jako inspirace může sloužit elektronický kurz „Učitel na lékařské fakultě“, který začne probíhat na naší fakultě od akademického roku 2019/20
 • tam, kde to vyžaduje nové kurikulum nebo studenti, zefektivnit výuku použitím e-learningových materiálů (např. záznamy prezentací, interaktivní testování apod.); inspiraci lze nalézt v záznamu této prezentace

 

Návrhy na zlepšení ankety

 • Komise pro hodnocení výuky se snaží systematicky zlepšovat jak hodnocení získaných dat, tak i validitu zdrojových dat. Již pátým rokem při hodnocení postupujeme podle transparentní metodiky (viz Příloha 1) a na základě zpětné vazby od studentů a pedagogů jsme optimalizovali anketní otázky, zpracování výsledků a organizaci ankety. Zásady průběhu hodnocení výky studenty na naší fakultě shrnuje opatření děkana (č. 10/2017) Hodnocení výuky studenty Lékařské fakulty v Plzni UK
 • Návrhy na zlepšení činnosti komise zasílejte na adresu předsedy komise nebo jakéhokoliv člena komise (aktualizovaný seznam členů najdete na této stránce)

 

Závěr

Nastavená pravidla pro hodnocení kvality výuky na Lékařské fakultě v Plzni a zapojení komisního hodnocení výsledků nám umožňuje podávat vyučujícím i vedení fakulty cennou zpětnou vazbu. Velmi důležité je jak racionálně a svědomitě pracovat se získanými informacemi, tak si i uvědomovat limity anketního hodnocení. Tyto principy komise ctí a dále rozvíjí.

Komise pro hodnocení výuky je otevřená všem podnětům z akademické obce. Některé podněty vedly k žádoucím změnám v anketě. Základní cíl však musí zůstat stejný: zlepšení kvality výuky na naší fakultě.

Seznam příloh:

 • Příloha č. 1 - Metodika hodnocení výsledků ankety 2017/18
 • Příloha č. 2 - Výpis všech volných komentářů (neveřejná část zprávy dostupná pouze panu děkanovi a jím pověřeným osobám)
 • Příloha č. 3 - Výsledky číselného hodnocení pedagogů a žebříček pedagogů (neveřejná část zprávy dostupná pouze panu děkanovi, jím pověřeným osobám a přednostům pracovišť)

 

Výsledky ankety budou přístupné:

 1. veřejně (na webových stránkách fakulty)
  1. tato zpráva
  2. v SIS volně přístupné (návod)
   1. číselné hodnocení jednotlivých předmětů a vyučujících
   2. v SIS přístupné po přihlášení (návod)
    1. volné komentáře k předmětům a k jednotlivým vyučujícím (jen příslušným vyučujícím a jejich nadřízeným)
    2. vedoucím pracovišť formou e-mailu
     1. odkaz na tuto zprávu zveřejněné na webových stránkách fakulty
     2. volné komentáře ke konkrétním vyučujícím příslušného pracoviště a k pracovišti samotnému
     3. žebříček vyučujících příslušného pracoviště s vyznačením vyučujících daného pracoviště v rámci pořadí na celé fakultě
     4. panu děkanovi (a ev. jím pověřeným osobám)
      1. tato zpráva
      2. žebříček vyučujících
      3. všechny volné komentáře k výuce na jednotlivých pracovištích (obecné nebo ke konkrétním vyučujícím) formou neveřejné přílohy k této zprávě (příloha č. 3).
      4. akademickému senátu LFP (celá zpráva a Příloha č. 1)

Veřejně přístupné části zprávy mohou být součástí výroční zprávy fakulty (jen vybrané pasáže) a zprávy informační Zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na naší fakultě (pro rektorát).

 

Námitky, komentáře, připomínky a dotazy k obsahu zprávy lze zasílat do 30 dnů od jejího zveřejnění na webových stránkách fakulty na adresu rajdl@fnplzen.cz.

Složení Komise pro hodnocení výuky studenty, která zprávu vypracovala

studenti

pedagogové

Pavel Brož

Zuzana Havlíčková

Raphaela Christina Krumholz

Petra Milčická

Michaela Peltanová

Adriana Považanová

Michaela Šťástková

Kristýna Srbecká

Tereza Šmrhová

Michaela Veselá

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.;

doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.;

MUDr. Hana Hecová, Ph.D.;

MUDr. Vlastimil Kulda;

MUDr. Richard Pradl, Ph.D.;

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (předseda);

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.;

MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.;

doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.

Soubory ke stažení