2. červenec 2020 4034 dvomi

Fakulta má tři nové profesory

Ve čtvrtek 2. července 2020 převzalo 80 nových profesorů vysokých škol jmenovací dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Na návrh Na návrh vědeckých a uměleckých je na nejvyšší akademický titul doporučila vláda a prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině června. Na seznamu nových profesorů jsou zastoupeni především lékaři, tři z nich jsou z Lékařské fakulty v Plzni. 

Prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
Prof. Jiří Bouda je zástupcem přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK v Plzni  pro vědeckou a výchovnou činnost. Profesorem pro obor Gynekologie a porodnictví byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. MUDr. Bouda je úspěšným řešitelem četných domácích i mezinárodních grantů a výzkumných úkolů v oblasti onkogynekologie, je autorem a spoluautorem četných impaktovaných publikací s rozsáhlým citačním ohlasem. Jeho vědecká činnost je zaměřena především na prognostické faktory nádorů dolního genitálního traktu, výzkum STIC buněk, faktory ovlivňující rezistenci tumorů k protinádorové léčbě. Obor gynekologie a porodnictví vyučuje v plném rozsahu všeobecného lékařství i stomatologie, v českém i anglickém jazyce. Pacientkám s onkogynekologickou problematikou se věnuje v rámci ambulancí pro choroby děložního hrdla a zevních rodidel, onkogynekologických indikačních seminářů, dále jako vedoucí oddělení pooperačního a konzervativní gynekologie, tyto pacientky pak též operuje. V rámci vedení oddělení a pohotovostních služeb se věnuje i ostatní problematice oboru Gynekologie a porodnictví. 

Prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
MUDr. Ondřej Daum byl na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován profesorem pro obor Patologie. Prof. Daum vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK, po jejím ukončení v roce 1998 pracoval jeden rok na Oddělení patologie Okresní nemocnice v Chebu. Od roku 1999 je jeho působištěm Šiklův ústav patologie Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty UK v Plzni. Patologii si jako svůj obor vybral už za studií, postupně se v rámci oboru specializoval na patologii gastrointestinálního traktu a endokrinního systému. Je autorem nebo spoluautorem tří kapitol ve třech monografiích a sta odborných článků, z nich 43 v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, výsledky vědecké práce pravidelně prezentuje na zahraničních i českých kongresech. Dále je jedním z hlavních autorů nové celostátní učebnice Patologie. Kromě rutinní bioptické diagnostiky se jako vedoucí úseku Bioptická a nekroptická laboratoř Bory podílí na organizaci provozu Šiklova ústavu. Nezanedbatelnou součástí jeho pracovní náplně je také edukace studentů jak pregraduálních, tak postgraduálních. 

Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Prof. Reischig je absolventem Lékařské fakulty UK v Plzni, od roku 1996 pracuje na I. interní klinice LF a FN Plzeň, od počátku na nefrologii, v současnosti je vedoucím nefrologie I. interní kliniky LF a FN Plzeň a zástupcem přednosty transplantačního centra. V rámci nefrologie se věnuje především pacientům po transplantaci ledviny za hospitalizace na lůžkovém oddělení, které sleduje v transplantační ambulanci. Výzkumná činnost dr. Reischiga je zaměřená na význam a prevenci infekčních komplikací po transplantaci. V rámci Biomedicínského centra LFP vede laboratoř „Transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin“. Publikoval řadu originálních a přehledných prací v mezinárodních časopisech s vysokou citovaností. Mimo jiné je spoluautorem doporučení světové transplantační společnosti (The Transplantation Society) pro léčbu a prevenci cytomegalovirové infekce po orgánových transplantacích. Profesorem pro obor Vnitřní nemoci byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. 

Všem třem jmenovaným srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru do dalších let výuky, léčby i výzkumu!

prof. lfp

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém