22. říjen 2020 1083 sim

Podání přihlášky k atestační zkoušce (AZ)

Přihlášku k atestační zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZ „Evidence zdravotnických pracovníků“ - EZP:

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní (uveďte praxi a teoretickou část jak pro základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – jinak bude přihláška vrácena k doplnění
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o AZ absolvoval specializační vzdělávání

K přihlášce doložte

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu (jak základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště.
 • čitelné kopie celého logbooku (základní kmen, vlastní specializovaný výcvik, výkony, hodnocení školitele) – kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 (po tomto datu se již logbooky nevydávají)
 • kopie potvrzení výkonů za celé specializační vzdělávání – dokládají lékaři zařazení po 01.07.2017 (lékaři před tímto datem je dokládají v logbooku), výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZ o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZ o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti,
  • kopie oddacího listu, došlo-li ke změně jména
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. atestační písemná práce – požadavky viz níže, projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)
 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Doručení přihlášky

 • Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, která konkrétní atestační zkoušku v daném oboru pořádá.
 • Přihlášky na atestační zkoušky pořádané naší lékařskou fakultou zasílejte na poštovní adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 21, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 8, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

 

Kontrola přihlášky, pozvánka k AZ

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o AZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k AZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván k atestační zkoušce 30 dní před termínem atestace.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne MZ.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém