26. říjen 2020 815 sim

Obsah a průběh atestační zkoušky

 • Atestační zkouška probíhá před oborovou atestační komisí, která má nejméně 3 členy, z nichž 1 člen je současně člen příslušné oborové akreditační komise a 1 člen byl jmenován na návrh ČLK (AZ lékaři), ČSK (AZ zubní lékaři) nebo České lékárnické komory (AZ farmaceuti); členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením atestační zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za AZ a předloží originál Průkazu odbornosti, Potvrzení výkonů (lékaři zařazení po 01.07.2017), Logbooku (lékaři zařazení před 01.07.2017), potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Atestační zkouška se skládá z části:
  • praktické (pokud ji stanoví VP)
  • teoretické
 • Praktická část:
  • koná se v akreditovaném zařízení určeném MZ, za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem MZ a školitele akreditovaného pracoviště
  • o průběhu je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce
 • Teoretická část:
  • uchazeč k ní přistupuje nejpozději do 60 dnů od složení praktické části AZ,
  • může zahrnovat test, který předchází ústní části,
  • uchazeč si vylosuje otázky a má na přípravu min. 30 minut
  • obhajoba písemné práce (je-li součástí VP)
  • doplňující otázka položená komisí v příp., že odpověď na některou z vylosovaných otázek a obhajoba písemné práce nebyla dostačující
  • seznámení uchazeče s posudkem oponenta před konáním teoretické části, AZ se koná i v případě, že oponent má k práci výhrady

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém