26. říjen 2020 773 hor

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Program »Cíl EÚS 2014–2020« je součástí evropské politiky soudržnosti v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Prostřednictvím evropských dotačních prostředků podporuje přeshraniční spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou. Cílem je společně zvládnout výzvy a vytvořit kvalitní společný životní, přírodní a hospodářský prostor.

Prioritní osa 1 - Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 • Zlepšení integrace malých a středních podniků do výzkumu a inovací

Prioritní osa 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením společného kulturního a přírodního dědictví
 • Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

Prioritní osa 3 – Investice do dovedností a vzdělávání

 • Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání, mj. odbourávání jazykových překážek
 • Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství

Prioritní osa 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Spolupráce mezi občany a institucemi, také v rámci malých projektů
 • Neformální sítě k výměně zkušeností

Potenciální příjemci v závislosti na prioritní ose, resp. investiční prioritě

 • Subjekty veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované/zakládané organizace)
 • Vzdělávací instituce, univerzity a vysoké školy
 • Neziskové organizace
 • Komory a sdružení
 • Malé a střední podniky
 • Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • a další instituce z Bavorska a České republiky

Pravidla pro poskytnutí dotace

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:
  • Společná příprava (nutno splnit vždy)
  • Společná realizace (nutno splnit vždy)
  • Společné financování
  • Společný personál
 • Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

 

Veškeré informace na https://www.by-cz.eu/cz/aktuality nebo https://www.crr.cz/eus/obdobi-2014-2020/interreg-v-a-ceska-republika-svobodny-stat-bavorsko/

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém