27. listopad 2020 1035 sim

Podání přihlášky ke kmenové zkoušce (KZ)

Ke zkoušce po kmeni se hlásí lékaři u té pověřené organizace/lékařské fakulty, kde jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání.

Přihlášku ke kmenové zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZČR - EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete;
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní – jinak bude přihláška vrácena k doplnění;
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis;
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o KZ absolvoval specializační vzdělávání.

 

K přihlášce ke KZ doložte:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • kopie potvrzení výkonů (jsou-li vyhláškou výkony u daného kmene vyžadovány) – výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště;
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a testech;
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZČR o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZČR o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti;
  • kopie oddacího listu (pouze při změně jména);
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)

 

 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Doručení přihlášky:

 • Přihlášku ke KZ včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
301 00 Plzeň

 

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání kmenové zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 5a, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 3, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

 

Kontrola přihlášky, pozvánka ke KZ

 

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o KZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k KZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván ke kmenové zkoušce 30 dní před termínem konání KZ.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání kmenové zkoušky rozhodne MZČR.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém