27. listopad 2020 823 sim

Obsah a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

  • Kmenová zkouška probíhá před minimálně 3 člennou komisí, jejíž členy pro daný termín vybere pověřená organizace/LF ze seznamu zkoušejících jmenovaných ministrem zdravotnictví (seznam zveřejňuje MZČR do 1. prosince na svých stránkách pro následující kalendářní rok). Podmínka složení komise: min. 1 ze členů nesmí být v pracovně právním vztahu k zařízení, kde zkouška probíhá, a současně nesmí být v pracovně právním vztahu k pověřené organizaci/LF, která zkoušku organizuje. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
  • Před zahájením kmenové zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za KZ a předloží originál Průkazu odbornosti, potvrzení výkonů, potvrzení o absolvovaných kurzech.
  • Obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je stanoven vyhláškou upravující vzdělávání v základních kmenech.
  • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a sestává z 3 samostatných zkušebních okruhů.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém