19. březen 2021 3704 sou

Časté dotazy k antigennímu testování studentů - AKTUALIZOVÁNO

Časté dotazy k antigennímu testování studentů

Vážení studenti, k odpovědím na Vaše dotazy bychom rádi předeslali: pravidla připouštění studentů k prezenční výuce na vysokých školách jsou upravena v mimořádném opatření vlády Příloha č. 2 ze dne 19. dubna 2021. Fakulta na to zareagovala obratem, a to se záměrem umožnit studentům testování na své půdě a pro studenty bezplatně tak, aby výuka byla zachována. Vzhledem k náročnosti takové logistiky, jak organizační, tak finanční, se tato akce neobejde bez součinnosti, podpory a disciplinovanosti nejen zaměstnanců fakulty, ale ve stejné míře i studentů samotných. Prosíme, abyste  všechna související opatření vnímali touto optikou.

Seznam častých dotazů budeme průběžně doplňovat.

O jaký způsob odběru se bude jednat? 

Antigenní test – výtěr z přední části nosu.

Poskytne nám fakulta ochranné pomůcky, když budeme testovat?

Ano, ochranné pomůcky budete mít k dispozici.

Nebylo by lepší mít stálého jednoho pracovníka, který by nám dával potvrzení, a každý student by si provedl test sám? Když se zvládají testovat sami zaměstnanci firem, proč by to nezvládl student medicíny.

Takovýto samotest neakceptuje ani fakulta, ani fakultní nemocnice. Obě instituce žádají profesionální přístup k daným odběrům s ohledem na epidemiologickou situaci a prostředí, ve kterém se studenti nacházejí. Zároveň je takovýto odběr v garantovaných podmínkách méně náchylný k podvodům či neadekvátním způsobům testování.

Pokud má student možnost využít na testování své zakoupené antigenní testy, bude tato možnost akceptována? 

Student se může testovat na jiném odběrovém místě, k tomuto účelu určeném. Student odpovídá za to, že bude vždy před příchodem na praktickou nebo klinickou výuku negativně testován. Pokud se student nechá testovat jinde, musí poslat scan potvrzení na studijní oddělení v příslušném týdnu nejpozději do neděle. Samotestování doma není povoleno.

5. ročník má možnost se konečně dostat ke klinické výuce, což je hlavní náplň 5. ročníku, a testováním vždy 4 lidi ze skupiny přijdou během dopoledne o jedinou možnou výuku ve FN?

Testovací skupiny byly upraveny na 4 studenty, z toho vždy 1 z 5. ročníku, ostatní 3 studenti z ročníků nižších.

Pokud konkrétní kruh v 5. ročníku má distanční blokovou výuku, nebyla by možnost, aby se ostatní testované ročníky otestovaly samy bez přítomnosti 5. ročníku? Aby se studenti, kteří jsou doma, nemuseli několik hodin kvůli ostatním dopravovat do Plzně a zpět? 

Ne, testovat mohou jen studenti 5. a 6. ročníku. Pokud by testovaný měl dojíždět pouze kvůli testování, doporučujeme za sebe najít náhradu a nahlásit změnu na Studijní oddělení (SO).

Proč mohou testy provádět jen studenti 5. a 6. ročníku?

Fakulta chce zajistit profesionalitu daných odběrů. I v rámci pracovní povinnosti se na studenty těchto ročníků již nahlíží se statutem zdravotnického pracovníka. S danou péčí chceme přistupovat i k odběru u našich studentů. Vedení fakulty doufá v profesionální přístup svých studentů.

Jak je to se 6. ročníkem, který má praxi mimo FN Plzeň? Musíme mít ke konání SZ antigenní test?

Dle nového mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 je nutné mít negativní antigenní test i při konání SZ.

Potřebujeme negativní antigenní test, když jdu na zkoušku?

Ke konání zkoušky je nutný platný negativní antigenní test, a to jak na zkoušku ve FN, tak na teoretických ústavech. Momentálně (informace z 2. 6. 2021) postačuje i samotest na covid-19 ne starší 72 hodin. Student se u zkoušky prokáže čestným prohlášením, že si provedl samotest a že je negativní.

Jestliže má student v den a čas konání testování svého kruhu zkoušku, kvůli které se nebude moct dostavit na test, znamená to tedy, že nebude moct po 7 dní absolvovat výuku (když není možnost jít na test v jiný čas s jinou skupinou)?

Student si musí test zajistit na jiném odběrovém místě, pokud chce následujících sedm dní absolvovat prezenční výuku na Lékařské fakultě v Plzni.

Pokud moje skupina bude mít odběr např. v pondělí, ale v tento den nebudu mít možnost se na test dostavit (ani do jiného odběrového místa), ale výuku budu mít třeba až ve středu, proč nestačí test provedený v úterý? Chápu, že na výuku je třeba vždy test o maximálním stáří 7 dní, ale proč lpíte na konkrétním dni? 

Student se buď testuje na LFP nebo mimo (ale pak se testuje mimo až do konce semestru). Pokud se testuje v LFP, musí vždy docházet se svou skupinou, pokud se testuje mimo LFP, může se testovat i jiný den, jen musí mít na výuku vždy platný negativní test.

Můžu chodit na testování s jinou skupinou, pokud budu chodit vždy ve stejný čas a se stejnou skupinou?

Ne, skupiny jsou rozdělené podle počtu studentů ve skupině, aby odběrové místo zvládlo nápor studentů.

Každý týden mě testuje nemocnice, kde jsem zaměstnaná, bohužel ne vždy to vyjde na den testování mojí skupiny, je to opravdu problém? Jaké potvrzení mi mají dát, nebo si mám nechat podepsat, že jsem si test udělala?

Musela byste testy zajistit kontinuálně tak, abyste neměla prodlevu a nebyla ve výuce v den, kdy Vám už test neplatí. Scan potvrzení o provedeném testu se posílá na studijní oddělení do neděle.

Bude akceptován antigenní test provedený u praktického lékaře, který tuto možnost pro své pacienty nabízí? 

Ano, scan pošlete na studijní oddělení. Testy je nutno zajistit kontinuálně tak, aby nevznikla prodleva a student nebyl ve výuce v den, kdy mu už test neplatí.

Když se rozhodnu nechat se otestovat jinde, musím se dostavit testovat ostatní?

Ano, pokud jste v rozpisu služeb, tak ano, nebo si musíte za sebe najít náhradu a nahlásit jí na studijní oddělení.

Musím se zúčastnit testování i v případě, že daný týden nemám žádnou praktickou výuku ve FN? 

Dle mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 je nutné testování všech studentů fakulty i mimo praktickou výuku ve FN Plzeň.

V následujících 3 týdnech mám mít výuku distančně a nejsem z Plzně (ani zde momentálně nepobývám), musím kvůli 4 hodinám cestovat prostředkem hromadné dopravy přes celou ČR? 

Během distanční výuky nemusíte být otestovaní. Máte-li nastoupit na prezenční výuku v následujícím týdnu, musíte přijet na test v týdnu předcházejícím, a to podle rozpisu. Nebo si zajistit test na jiném odběrovém místě, ve stejný den, na který Vám připadá dle rozpisu, a poslat scan na SO, jak je uvedeno výše. Pokud jste vypsán/a jako výpomoc na testování studentů a nemůžete přijet, musíte za sebe najít náhradu a tuto skutečnost oznámit s předstihem na SO.

Proč není možné otestovat se v jiný den do doby započetí výuky? Rezervační kapacity jsou v naprosté většině odběrových míst naplněny na týdny dopředu a pro mimoplzeňské se jedná o naprosto zbytečnou cestu. 

Plán je pro více ročníků, tento plán je třeba dodržet z důvodu sedmidenního cyklu pro další testování. Pokud se testujete mimo odběrové místo LFP, je možné se testovat v jakýkoliv den, ale student odpovídá za to, že na praktickou výuku bude mít platný negativní test z odběrového místa.

V případě, že bude student testován jako pozitivní, jaká pro něj budou platit pravidla? Bude nucen si výuku nahradit nebo pro něj bude platit samostudium (Moodle, Mefanet...)?

Je to stejné jako v případě každé jiné nemoci.

Jaká pravidla budou platit pro studenty v karanténě?

Je to stejné jako v případě každé jiné nemoci.

Potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 mi vystaví praktický lékař, nebo kde ho mám sehnat?

Ano, potvrzení by Vám měl vystavit praktický lékař či nemocnice, kam jste docházel/a.

Pokud student svoji povinnost testovat ostatní studenty, ať už z jakýchkoliv důvodů nemůže splnit a nesežene náhradníka, jaké pak z toho budou následky?

Taková situace nemůže nastat. V případě, že se nedaří sehnat náhradníka, tak je nutné se obrátit na studijní oddělení a v součinnosti danou věc vyřešit.

Je / bude nějakým způsobem zajištěno / v řešení očkování studentů fakulty? 

Ano, situaci řeší děkani lékařských fakult s ministerstvem zdravotnictví.

Jak testování organizované LFP probíhá?

Testování probíhá dle předem stanoveného rozpisu po jednotlivých studijních kruzích a ročnících tak, aby termíny testování co nejméně kolidovaly s rozvrhem skupin. Testování probíhá v Modré posluchárně.

Jak se testy evidují?

Výsledky testů z odběrového místa na LFP budou automaticky evidovány na Studijním oddělení. Studenti tedy nemusí nikam své testy posílat. Studenti, kteří se budou testovat na jiném odběrovém místě, musí pravidelně zasílat výsledky testu (scan) na Studijní oddělení.

Jak bude probíhat kontrola testů na prezenční výuce?

Každý studijní kruh si ze svého kolektivu zvolí zástupce, který dopředu ověří, že všichni studenti přítomní na praktikách disponují platným negativním antigenním testem, potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost pak sdělí svému vyučujícímu, který je oprávněn platná potvrzení také kontrolovat. Studenti by měli mít výsledky antigenního testu, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 vždy připravené k případné kontrole.

Studenti, kteří si test před výukou nedokáží zajistit, se nemohou zúčastnit prezenční výuky. Absenci, která vznikla z tohoto důvodu, nelze nahradit s žádnou jinou skupinou.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém