20. červen 2022 1346 dvomi

Jmenováni noví profesoři LFP

S účinností od 7. června 2022 má Česká republika osmdesát tři nových profesorek a profesorů, z toho dvacet sedm profesorů navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Jmenovací dekrety jim 17. 6. 2022 předal ministr školství Petr Gazdík na slavnostním ceremoniálu ve velké aule Karolina v Praze za účastni rektorky UK prof. Mileny Králíčkové a zástupců vědeckých a státních úřadů. Mezi novými profesory jsou dva zástupci LFP: prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., jmenována pro obor Lékařská fyziologie, a prof. MUDr. Jan VEVERA, Ph.D., jmenován pro obor Psychiatrie. Blahopřejeme!

Prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Všeobecné lékařství vystudovala na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni. Po promoci pracovala na Interním oddělení Městské nemocnice v Plzni a Oddělení klinické biochemie tamtéž a později nastoupila do Ústavu fyziologie LF UK v Plzni. Postupně získala specializaci v klinické biochemii prvního stupně, Ph.D. v oboru Fyziologie a patologická fyziologie a v roce 2011 byla na základě habilitačního řízení jmenována docentkou pro obor Lékařská fyziologie.

Od roku 2013 působí jako vedoucí Ústavu biofyziky a garantka oboru, pokračuje ve výuce fyziologie pro studenty všeobecného i zubního lékařství v češtině a angličtině, je školitelkou doktorského studijního programu v oboru fyziologie a patologická fyziologie a školitelkou-konzultantkou v mitochondriální fyziologii. Je členkou oborových rad doktorských studijních programů Fyziologie a patologická fyziologie (při LFP) a Lékařská biofyzika (při LF1). Od roku 2014 je vedoucí Mitochondriální laboratoře Biomedicínského centra LF UK v Plzni a v roce 2020 byla jmenována proděkankou Lékařské fakulty v Plzni pro studium paralelních magisterských studijních programů v angličtině a v roce 2022 proděkankou pro přijímací řízení do studijních programů v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů.

Ve výzkumu jsou jejími hlavními zájmy mitochondriální fyziologie a patofyziologie a autonomní inervace kardiovaskulárního systému ve zdraví a nemoci. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou výzkumných projektů GAUK, GAČR, KONTAKT, AZV, OP VVV aj.

Je autorkou nebo spoluautorkou více než 60 původních článků v časopisech s faktorem impaktu, 6 kapitol v monografiích, dalších článků v recenzovaných časopisech a mnoha pedagogických publikací. Je členkou výboru České fyziologické společnosti a za svůj přínos fyziologickým vědám získala v roce 2020 Laufbergerovu medaili ČFS při ČLS JEP.

Prof. MUDr. Jan Vevera,Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Absolvoval postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK, dvouletý postdoktorandský výzkum na University of California, Berkeley, USA a odbornou stáž na Institute of Psychiatry, Maudsley. Od r. 2007 pracoval v Armádě ČR, rok strávil na misích v Afganistánu a do r. 2019 byl hlavním odborníkem AČR pro obor psychiatrie. Pracoval také v nevládních organizacích jako dobrovolník v Nemocnici matky Teresy v Kalkatě a pro Člověka v Tísni v Kosovu. Od r. 2017 je přednostou Psychiatrické kliniky LF a FN Plzeň, kde je zodpovědný za výuku Psychiatrie a Lékařské psychologie a etiky. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie. Publikoval 30 prací v mezinárodních odborných časopisech, 23 v českých odborných časopisech a přispěl do 58 recenzovaných sborníků. Počet citací dle Web of Science: 466 (bez autocitací), H-index: 13.

Prof. Vevera je spoluzakladatelem Univerzitního centra excelence (UNCE) VITRI které se zabývá transdisciplinárním výzkumem násilí, traumatu a spravedlnosti. Ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany, ČVUT, IPVZ a Sociologickým ústavem AV ČR založil v r. 2021 Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého rizika vzniku jaderných či radiačních události, kde se věnuje také výzkumu konspiračních teorii.

„Viz též reportáž ze jmenování profesorů na webu Univerzity Karlovy.“

1

2

3

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém