15. září 2022 184 hor

Projekty AKTION Česká republika - Rakousko

Společné návrhy projektů smí předkládat pouze zaměstnanci (vědecký personál/ akademičtí pracovníci) oprávněných institucí. Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

Podporované aktivity

 • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
 • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze*;
 • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
 • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
 • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika – Rakousko;
 • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

Nepodporované aktivity

 • účast jednotlivých vědců na mezinárodních nebo národních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních a podobných akcích;
 • náklady na manuskript publikací (sepsání, korektury a překlad);
 • pořizování přístrojů;
 • aktivity, pro které chybí příslušným institucím nutná infrastruktura (přístroje, personál, místnosti apod.);
 • exkurze studentů, příp. vysokoškolských pedagogů do partnerské země, aniž by jejich podstatnou náplní byly společné výzkumné či pedagogické aktivity s partnerskou institucí.

Důležité termíny:

 • Termín pro podání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení - 27. 9. 2022
 • Termín podání kompletní žádosti na RUK (pro období  1. 1. - 31. 12. 2023) - 17. 10. 2022  

Formulář žádosti o dotaci je k dispozici na webových stránkách MŠMT a na webových stránkách programu AKTION. Každá veřejná vysoká škola podává na MŠMT v příslušném termínu výzvy jednu žádost o dotaci, jejíž přílohou jsou všechny návrhy projektů, které byly k příslušnému termínu shromážděny. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního orgánu.

 Kompletní informace k dotačnímu titulu najdete na tomto odkazu.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém