15. září 2022 1272 sou

Otázky a odpovědi - zaměstnanci / FAQ Staff

1. Některým zaměstnancům zůstaly na zaměstnaneckých kartách peníze v rámci vloženého kreditu do původní menzy. Jakým způsobem tyhle peníze dostanou zaměstnanci zpátky? 

Vložené prostředky budou bankovním převodem vráceny na účty zaměstnanců. Na procesu se pracuje a konkrétní zaměstnanci budou informováni, jakmile se podaří dořešit veškeré procesy s tím spojené.

2. Bude se příspěvek od zaměstnavatele poskytovat i na útratu v kavárně? Konkrétně. Někdo nebude chtít oběd, ale koupí si v kavárně bagetu nebo kávu a zákusek. Bude se i na tyhle útraty vztahovat příspěvek?

Ano, částka se přičte k útratě za jídla v menze. Po skončení měsíce odečteme počet odpracovaných dní x 65 Kč. Nezáleží, kde bylo utraceno.

3. Lze čerpat v jeden den více dotovaných obědů? Příklad. Jeden den si zaměstnanec koupí dva obědy, další den si nekoupí nic. Příspěvek se na konci měsíce vyrovná podle počtu odpracovaných dnů?

Ano, lze čerpat více obědů za den. Na účet se vám přičte částka ceny oběda pro zaměstnance. Až na konci měsíce bude zaměstnavatel odečítat dotaci pro zaměstnance. Je jedno, jestli si zamětnanec vzal jeden den 3 jídla a pak nic, nebo si vzal každý den jedno jídlo.

4. Kde a jakým způsobem bude možné zjistit, kolik zaměstnanec v daném měsíci již utratil?

Informace je dostupná v systému ISKAM4. Informace lze dohledat na odkazu menza.lfp.cuni.cz. Po přihlášení přes CAS se zaměstnanci objeví zaměstnanecký účet, kde v hlavním kontu uvidí veškerou útratu.

5. Dostane zaměstnanec příspěvek na počet odpracovaných dnů nebo jen do výše kolik „projí“? Například. Zaměstnanec odpracuje 20 dnů, měl by být příspěvek 20 x 65 Kč, tj. 1300 Kč. Zaměstnanec „projí“ jen 950 Kč. Má nárok na 1300 Kč nebo jen 950 Kč?

Nárok bude 950 Kč.

6. Budou se nevyčerpané příspěvky převádět do dalšího měsíce?

Nebudou.

7. V menze jsem dosud mohla odebírat oběd na zaměstnaneckou kartu, ale od začátku nového měsíce to již nelze, co se změnilo?

Pokud Váš úvazek u fakulty klesl od nového měsíce pod hranici 0,375, nemáte již nárok na dotovaný oběd od zaměstnavatele a my Vám nebudeme útratu za odebrané jídlo (po odečtení příspěvku zaměstnavatele) srážet srážkou ze mzdy, jako jsme to dělali dosud. Jídlo v menze musíte uhradit hotově nebo platební kartou. Bude Vám účtována cena oběda pro zaměstnance.

______________________________________________

1. Some employees have money left on their employee cards as part of their original canteen credit. How will employees get this money back? 

The deposited funds will be returned to the employees' accounts by bank transfer. The process is being worked on and specific staff will be informed once all the processes involved have been finalised.

2. Will the employer contribution also be provided for cafeteria spending? Specifically. Someone won't want lunch but will buy a bagel or coffee and dessert at the café. Will the allowance also apply to these expenses?

Yes, the amount will be added to the canteen meal. At the end of the month, deduct the number of days worked x 65 CZK. It doesn't matter where it was spent.

3. Can I take more than one subsidised lunch on the same day? Example. One day an employee buys two lunches, the next day he buys nothing. At the end of the month, the allowance is offset by the number of days worked?

Yes, multiple lunches can be taken per day. You will be credited with the cost of the employee's lunch. Only at the end of the month will the employer deduct the subsidy for the employee. It doesn't matter if the employee took 3 meals one day and then nothing, or if they took one meal each day.

4. Where and how will it be possible to find out how much the employee has already spent in a given month?

The information is available in the ISKAM4 system. The information can be found at the link menza.lfp.cuni.cz. After logging in via CAS, the employee will see the employee account where they can see all the spending in the main account.

5. Will the employee receive an allowance for the number of days worked or only up to the amount they "sell"? For example. An employee works 20 days, the allowance should be 20 x 65 CZK, i.e. 1300 CZK. The employee "sells" only 950 CZK. Is he entitled to CZK 1300 or only CZK 950?

The entitlement will be 950 CZK.

6. Will unused allowances be carried over to the next month?

They will not.

7. In the canteen I was still able to take lunch on my staff card, but since the beginning of the new month this is no longer possible, what has changed?

If your time with the faculty has dropped below the .375 threshold as of the new month, you are no longer eligible for an employer subsidized lunch and we will not deduct the cost of the meal taken (less the employer contribution) from your paycheck, as we have been doing. You must pay for the cafeteria meal with cash or credit card. You will be charged the cost of the employee's lunch.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém