19. září 2022 348 cer

Fond mobility UK - podzimní kolo 2022

Dne 19. 9. 2022 se spouští podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility UK. Žádosti se podávají prostřednictvím online aplikace: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword Přihlašovací údaje jsou shodné jako do CASu.

Žádosti již není nutné tisknout, vše včetně příloh se odevzdává prostředníctvím online aplikace.

Deadline na odevzdání žádostí je 23. 10. 2022 ve 23:59 h.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro: 

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK,

  • studium zahraničních studentů na UK,

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.

Nárok na podporu z FM má: 

  • student prezenční formy studia,

  • akademický pracovník s úvazkem 0,5+,

  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK,

  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK.

Kratší než měsíční pobyty nebudou z Fondu podpořeny. Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na konferencích.

Fond mobility pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou. Od žadatele se očekává, že svůj rozpočet na studium či výuku bude koncipovat v souladu s možnostmi FM.

Žadatelé si mohou zajistit podporu i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility ovšem nelze využít k dofinancování nákladů spojených s účastí na programu Erasmus+.

Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu. Pokud se výjezd či pobyt na UK už uskutečnil a byl ukončen, nebude podpořen. V případě, že pobyt právě probíhá, posuzuje se přidělovaná částka a přiděluje na období budoucí od okamžiku rozhodování Rady FM UK.

Formální stránka žádosti a kompletnost dokládaných příloh jsou jedněmi z kritérií při posuzování žádostí. Akceptační dopisy již nemohou být předloženy v e-mailové podobě.

Po skončení pobytu je student/akademik, který příspěvek na pobyt obdržel, povinen odevzdat prostřednictvím aplikace zprávu z pobytu a potvrzení  z příslušné zahraniční instituce o uskutečněném pobytu. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu, v případě pobytů přesahujících kalendářní rok je třeba dále dodat dílčí zprávu  v  termínu do 15. prosince daného kalendářního roku.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém