11. říjen 2022 133 hor

1. kolo výzvy pro podávání projektů v programu INTERREG Bavorsko - Česko

Cílem Programu je řešit společné problémy identifikované v příhraničních regionech a využít nevyužitý potenciál růstu v příhraničních oblastech a zároveň posílit proces spolupráce a celkový harmonický rozvoj Unie. Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.

Vybrané tematické priority a specifické cíle pro LFP:

1) Výzkum a přenos znalostí - Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

- podpora rozvoje a posilování společných výzkumných kapacit znalostních a výzkumných institucí v oblasti aplikovaného výzkumu a rozvoje společných kapacit pro transfer praktických výsledků výzkumu do struktur regionálního hospodářství

2) Vzdělávání - Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

- např. vývoj a realizace přeshraniční výuky a společných odborných kurzů, resp. studijních programů

 - výměna informací a zkušeností (například mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému, mezi aktéry z oblasti vzdělávání a trhu práce včetně podniků, které poskytují vzdělání, mezi aktéry z oblasti neformálního vzdělávání)

 - společné profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy, stáže nebo praxe ve firmách)

Doba realizace projektu:   3 roky

Financování:   EFRR – 80% způsobilých výdajů projektu, 10% z rozpočtu ČR (MMR), 10% příjemce (LFP)

Žádost se podává výhradně prostřednictvím elektronického monitorovacího systému Jems: https://jems.by-cz.bayern.de/

Termín pro podání vyplněné Žádosti o podání projektu na pgc@lfp.cuni.cz je 31. 10. 2022.

Žádosti o podporu je možné v 1. kole předkládat do 14. prosince 2022.

Více informací najdete na https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém