18. leden 2023 706 cyp

Zemřel doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 14. ledna 2023 zemřel doc. MUDr. František Vožeh, CSc., který byl po dobu 20 let vedoucím Ústavu patologické fyziologie LF UK v Plzni. Jako připomenutí dlouholetého akademika LFP přinášíme jeho vzpomínky, které sepsal před dvěma lety při příležitosti svého odchodu z fakulty.

V minulých dnech nás navždy opustil dlouholetý kolega a emeritní přednosta Ústavu patologické fyziologie doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

Pan docent se narodil 30. května 1944 v Kožlanech. Po absolvování gymnázia v Rakovníku studoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, kde promoval v roce 1967. Bezprostředně poté nastoupil na zdejší Ústav patologické fyziologie, kde pak působil plných 53 let. Postupně prošel všemi možnými pozicemi od aspiranta po přednostu. V roce 1978 získal titul kandidáta věd. V roce 1986 habilitoval. Kromě pedagogické a vědecké práce se věnoval i klinice a roce 1994 atestoval v oboru psychiatrie. Přednostou ústavu byl od roku 1998 do roku 2017, tedy po 19 let.

              Doc. Vožeh se od počátku své profesní dráhy věnoval především neurovědní problematice se zaměřením na funkční morfologii mozku a strukturální změny provázející různé patologické stavy nervového systému. Prací mimořádného významu a náročného zpracování bylo vytvoření stereotaktického atlasu mozku. Doc. Vožeh publikoval desítky prací v prestižních zahraničních odborných časopisech. Počet jeho článků a prezentací na odborných konferencích doma i v zahraničí je v řádu stovek.

              Jakmile to bylo možné, začal doc. Vožeh v devadesátých letech navazovat zahraniční spolupráce. V letech 1995-1996 působil jako hostující profesor na Department of Physiology, University College London, kde pracoval na výzkumu myšího modelu cerebelární degenerace. Tento model získal pro své domovské pracoviště a předurčil tak jeho další zaměření na výzkum funkcí a poruch mozečku. Toto téma přetrvává dodnes. Postupně pak byl členem řídícího výboru dvou výzkumných projektů Evropské unie. Zahraniční aktivity a renomé doc. Vožeha umožnily řadě jeho spolupracovníků absolvovat stáže v několika evropských zemích, naučit se novým experimentálním metodám a především navázat spolupráce, které trvají dosud.

Doc. Vožeh byl aktivním členem několika odborných společností. Zasedal ve výboru České společnosti pro neurovědy. Byl místopředsedou Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii, kde se zasloužil o obnovení členství naší národní společnosti v Mezinárodní společnosti pro patofyziologii a byl zástupcem České republiky v této odborné organizaci. Česká fyziologická společnost udělila v roce 2004 doc. Vožehovi Laufbergerovu medaili. Kromě těchto ryze odborných aktivit byl rovněž zástupcem naší fakulty v Radě vysokých škol, dlouholetým členem vědecké rady fakulty a také zasedal v jejím akademickém senátu.

Doc. Vožeh se věnoval výuce na pregraduální i postgraduální úrovni. Svým studentům a podřízeným byl vždy nejen školitelem a vedoucím, ale také rádcem a kolegou. Při směrování výzkumných aktivit pracoviště dokázal vždy zároveň vytvořit prostor, poskytnout podporu a pomoc pro realizaci projektů a nápadů mladších pracovníků. Doc. Vožeh se neustále snažil o zlepšování výuky a hledání témat, která by se ve výuce patofyziologie měla objevit nebo zaznít důrazněji.

S panem docentem Vožehem ztrácíme uznávaného kolegu, rádce a přítele, na kterého nezapomeneme. Čest jeho památce!

 

Jan Cendelín

Jan Barcal

Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém