16. listopad 2022 vak

VŘ Asistent/ka, Odb. asistent/ka Ústavu sportovní medicíny

V Plzni dne/ In Pilsen on:  21.11. 2022

Reg. Nr. UKLFP/555397/2022

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví s úvazkem 0,1

Assistant/Assistant Professor the Department of Sports Medicine and Active Health- part time job  

 

nástup leden 2023 / start of employment in January 2023

Požadavky:

 • vysokoškolské nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.
 • min. 5 let praxe v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.
 • Předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci, aktivní zapojení do výuky oboru sportovní medicína a tělovýchovné lékařství, zapojení do výzkumných projektů Ústavu Sportovní medicíny a aktivního zdraví, aktivní zapojení do vyšetřování sportovců.
 • zkušenosti s pedagogickou činností.
 • aktivní znalost anglického jazyka.
 • výborná znalost českého jazyka.

 

Requirements:

 • a university or doctoral degree in general medicine or in general medicine
 • Certification in specialisation Physiotherapy, balneology and medical rehabilitation
 • min. 5  year work experience in Physiotherapy, balneology and medical rehabilitation
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience with pedagogical activites is advgantageous
 • active knowledne of English
 • perfect knowledge of Czech language

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR SPORT

 Written applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. At the same time as submitting the application in printed form, send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR SPORT.

 

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

By sending your CV you consent to the processing and storage of your personal data according to the provisions of Section 12 and Section 21 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data. We consider your personal material confidential and will be handled in accordance with the aforementioned law.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Připojené soubory:

  Rychlé odkazy

  Důležité odkazy

  UNIVERZITA KARLOVA

  Oficiální stránky Univerzity Karlovy

  WHOIS

  Informační systém UK

  STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

  Studijní informační systém