Fotogalerie


Vážení návštěvníci, vyberte si fotogalerii, kterou chcete zobrazit a klikněte na její název.

24. 11. 2022 - Den na vozíku s centrem Paraple

počet fotografií: 25


28. listopad 2022 cyp

7. 11. Portugalský velvyslanec / Portuguese Ambassador

počet fotografií: 13


24. listopad 2022 cyp

Pecha Kucha Night Plzeň 11. 11. 2022

počet fotografií: 12


Výběr fotografií od Lukáše Fuchmana a Terezy Havránkové. 

11. listpadu Pavlovův ústav znovu na jeden den ožil a stal se dějištěm Pěcha Kucha Night Plzeň, kde vystupily i tři ženy z naší fakulty a univerzity. 

24. listopad 2022 cyp

Hokejová bitva o Plzeň 2022

počet fotografií: 37


4. listopad 2022 cyp

Memoriál doc. Pavla Fialy, říjen 2022

počet fotografií: 23


3. listopad 2022 cyp

Prostory nového kampusu 2022

počet fotografií: 13


14. říjen 2022 cyp

Zahradní slavnost LFP 2019

počet fotografií: 31


18. červen 2019 dvomi

Děkanský den 2019

počet fotografií: 33


14. květen 2019 dvomi

Reprezentační ples Lékařské fakulty v Plzni 2019

počet fotografií: 38


20. březen 2019 dvomi

Slavnostní inaugurace děkana LF v Plzni

počet fotografií: 45


9. březen 2018 dvomi

Oslavy 70. výročí založení fakulty

počet fotografií: 35


Celý rok 2015 si naše fakulta připomíná 70 let od svého založení v roce 1945. Hlavním bodem oslav bylo v pátek 25. září slavnostní shromáždění akademické obce, hostů a zaměstnanců fakulty v Měšťanské besedě v Plzni. Při této příležitosti byly vybraným osobnostem předány pamětní medaile Univerzity Karlovy i Lékařské fakulty v Plzni.

27. října 1945, tedy před 70 lety, podepsal prezident ČR Eduard Beneš zakládací dekret Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. V poválečné době bylo třeba doplnit prořídlé řady lékařů, a tak se – také díky aktivitě samotných studentů – podařilo prosadit a zabezpečit přípravy na zřízení plzeňské lékařské fakulty v rekordně krátké době. Rozjezd výuky provázely těžkosti s nedostatkem učitelů, prostor, učebnic i materiálního vybavení, přesto fakulta pokračovala ve svém rozvoji – a to i později za nových politických poměrů, které bránily kontaktu se zahraničím, bohužel i na vědeckém poli. Vznikala nová pracoviště, centrální laboratoře, i celé plzeňské vědecké školy (fyzikální, chirurgická, morfologická, farmakologická, aj.). Po převratu v roce 1989 pak začala práce na návratu fakulty k demokratickým tradicím českého vysokého školství. Fakulta se otevřela zahraničí i veřejnosti.

Tento historický vývoj, ale i současnost, v níž fakulta usiluje o to, aby byla přitažlivou pro tuzemské i zahraniční partnery – jak po stránce výukové, tak výzkumné – byly připomenuty na slavnostním shromáždění v Měšťanské besedě v Plzni 25. září 2015.

V zastoupení rektora UK prof. Tomáše Zimy předal na tomto shromáždění prorektor UK prof. Jan Škrha pamětní medaile významným představitelům Lékařské fakulty v Plzni (LFP). Zlatou pamětní medaili obdržel doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc, stříbrnou pak prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. a doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., ke svému ocenění uvedl: „Naše fakulta vstoupila do oslav 70 let svého založení v době rozsáhlé modernizace, kterou vnímáme nejen my, jako pracovníci fakulty, ale také naši studenti. Své ocenění chápu především jako zhodnocení práce pedagoga, který se desítky let naplno věnuje českým a zahraničním studentům v přesvědčení, že je nutno každý rok začínat trpělivě znova, nepodvolit se rutině a to vše v očekávání, že po studiu fakultu opustí úspěšní mladí lékaři.“

Prorektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, řekl: „Jménem rektora a vedení Univerzity Karlovy si dovoluji vyjádřit radost nad tím, že již 70 let Lékařská fakulta v Plzni rozvíjí vědu a vzdělává mladé lékaře. Považuji za symbolické, a je mi zároveň ctí předat v tento významný a slavnostní den pamětních medaile Univerzity Karlovy akademickým pracovníkům, kteří se významně zasloužili o rozvoj fakulty, o výuku studentů a rozvoj vědecké a výzkumné činnosti.“

Shromážděné pozdravili také primátor města Plzně Martin Zrzavecký, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner a ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., dodal: „Dnešní oslava není jen vzpomínkou na události uplynulých sedmdesáti let, ale je zároveň připomenutím nedávného úspěšného rozvoje fakulty s výstavbou Biomedicínského centra a Univerzitního medicínského centra, která významně zvýšila vědecký i pedagogický potenciál fakulty.“

U příležitosti oslav 70. výročí založení fakulty předal její prof. Kreuzberg pamětní medaile doc. Ing. Jaroslavu Hrabákovi, Ph.D., manažerovi Biomedicínského centra, Ing. Marii Klečkové, tajemnici LFP, doc. MUDr. Aleši Kroužeckému, Ph.D. primáři 1. interní kliniky LFP a FN Plzeň, členu Akademického senátu (AS) LFP, doc. MUDr. Zdeňku Novotnému, CSc., přednostovi Gynekologicko-porodnické kliniky LFP a FN Plzeň, členu AS LFP, členu vědecké rady LFP, Ing. Ivaně Ratajové, vedoucí ekonomického oddělení LFP, doc. MUDr. Tomáši Reischigovi, Ph.D., vedoucímu nefrologického úseku 1. interní kliniky LFP a FN Plzeň, členu AS LFP, doc. MUDr. Tomáši Skalickému, Ph.D., vedoucímu lékaři oddělení jaterní chirurgie na Chirurgické klinice LFP a FN Plzeň, členu AS LFP, MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D., řediteli FN Plzeň, členu vědecké rady LFP, doc. MUDr. Milanu Štenglovi, Ph.D., vedoucímu Ústavu fyziologie, vědeckému řediteli Biomedicínského centra, místopředsedovi AS LFP, prof. MUDr. Ondřeji Topolčanovi, CSc., přednostovi Centrální laboratoře pro imunoanalýzu LFP a FN Plzeň, náměstkovi ředitele FN pro vědu a výzkum, a PhDr. Daně Zdeňkové, vedoucí Střediska vědeckých informací LFP.

V závěru shromáždění vystoupili sólisté opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a osvěžili program několika slavnými operními áriemi od světových skladatelů.

4. říjen 2015 kri

Nové budovy fakulty 2014

počet fotografií: 20


Po dvouleté výstavbě fakultního minikampusu a po letním stěhování se od října 2014 rozbíhá výuka v nových prostorách teoretických ústavů – Biologie, Biofyziky, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a Patologické fyziologie. Zároveň se výzkumné týmy zabydlují v budově Biomedicínského centra. Oficiální otevření budov za účasti rektora UK a mnoha hostů se koná v pátek 17. 10.

Nabízíme Vám fotografie nových budov včetně momentek ze stěhování, instalace přístrojů a první výuky.

12. říjen 2014 kri

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém