Celoživotní vzdělávání

Garant celoživotního vzdělávání seniorů:

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního lékařství,
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., řešitel grantu
e-mail: Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 191

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve třech úrovních:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) - téma Člověk ve zdraví a nemoci, 4 semestrální studium – v letošním akademickém roce 2013/14  bylo 76 posluchačů
  2. Akademie třetího věku (A3V) - 2 semestrální studium – zdravotní i jiná témata – v letošním akademickém roce 2013/14 bylo 81 posluchačů
  3. Klub aktivního stáří - 2 semestrální studium – zaměřeno i zájmově – zde bylo přihlášeno 119 posluchačů 

Veškeré informace související s Univerzitou třetího věku, Akademii třetího věku a Klubu aktivního stáří naleznete na záložce "Celoživotní vzdělávání"

     Kurzy nejsou zaměřené na profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy, ale nejen o ně. Semináře v U3V jsou zaměřené hlavně na zdravotnickou problematiku. Jako např. nejčastější nemoci ve vyšším věku, jejich prevence, léčení a prognózy vývoje. Studium dává  také všeobecný přehled o medicíně, od základů  anatomie, histologie a fyziologie orgánů, až po klinické obory.
     V Akademii třetího věku jsou vybírána i jiná témata, ne všechna jsou vázána na oblast medicíny.
     Program Klubu aktivního stáří navštěvují většinou absolventi U3V. Aktivity v tomto celoživotním vzdělávání jsou různorodé. Témata diskutujeme i s posluchači. Od letošního někteří navštěvují jazykové kurzy angličtiny a němčiny v různých stupních pokročilosti. Dále byl pořádán opakovaný kurz zamřený na dovednosti na úpravu digitálních fotografií. Nabízíme dle zájmu návštěvy do zdravotnických zařízen. Kromě těchto aktivit je jednou měsíčně pořádána přednáška na zvolené téma (letos to bylo umění, hudba, dobrovolnictví a tanec).
     Jsme velmi rádi, že  zdravotnická témata přednáší akademičtí pracovníci LF UK v Plzni nebo pracovníci FN Plzeň.  Posluchači si této skutečnosti také velmi považují a využívají možnosti zeptat se v diskuzi na to,  co je zajímá. Přednášející často také oceňují účast a zájem seniorů. Z každé přednášky v U3V dostanou posluchači souhrn (teze).
     Informace o vzdělávání seniorů poskytujeme do fakultního časopisu Facultas nostra a  také média jsou o této aktivitě informována.  O studium je stále  zájem, vzdělávání se zúčastní nejen plzeňští senioři, ale i ze vzdálenějších míst.
    Snažíme se inovovat a aktualizovat témata přednášek, sylaby a téze,  které posluchači získávají při výuce.
     Zápisné u U3V  v letošním akademickém roce 2013/14  činilo 150 Kč, v roce následujícím bude zápisné 300Kč na akademický rok 2014/15. V A3V bude  zápisné stejné jako v tomto roce 200Kč za akademický rok 2014/15.
     Zápisy se konají zpravidla v  polovině září na začátku akademického roku ve vestibulu Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni.
     Studium U3V je ukončeno vypracováním závěrečného testu, jeho hodnocením a kolokviem. Osvědčení o absolvování získávají na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu. Tuto slavnostní událost velmi intenzivně prožívají spolu se svými blízkými a velmi si toho považují. Už samotná atmosféra Karolina a  vlastní ceremoniál jsou pro ně nezapomenutelným zážitkem.
     Vzdělávání je významná aktivita osob vyššího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší i další prospěch pro kvalitu života ve vyšším věku. Dodává seniorům pocit sounáležitosti s ostatními generacemi, posiluje jejich sebevědomí, seberealizují se: jakákoliv aktivita ve vyšším věku  pomáhá udržet nebo zlepšit soběstačnost a prodlužuje střední délku života bez disability.
Jsme členy  Asociací U3V v České republice.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém