Specializační vzdělávání

Absolvováním magisterského studia lékařské fakulty získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání. Aby mohl lékař zcela samostatně vykonávat zdravotnické povolání, musí se zařadit do specializačního vzdělávání, úspěšně absolvovat zvolený vzdělávací program a získat tak odbornou specializovanou způsobilost.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje na akreditovaných pracovištích při výkonu lékařského povolání a je odměňováno. Lékař po zařazení do základního oboru postupuje dle příslušného vzdělávacího programu a pod vedením školitele pod odborným dozorem absolvuje předepsané praxe a teoretickou část specializace. Po splnění podmínek první části SV lékař vykoná zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni a obdrží certifikát. Neúspěšnou zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni je možné v témže kmeni opakovat nejvýše 3x, avšak ne dříve než za 6 měsíců ode dne neúspěšné zkoušky.

Složení kmenové zkoušky je podmínkou pro vstup do druhé části specializačního vzdělávání – vlastního specializovaného výcviku, kde lékař pod vedením školitele pod odborným dohledem absolvuje další předepsanou praktickou i teoretickou část specializace. Celé specializační vzdělávání se po splnění všech požadavků VP ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky. Atestační zkouška se v témže oboru může opakovat nanejvýš 2x, nejdříve za rok po předchozím neúspěšném pokusu.

Náplně vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů stanovují Věstníky MZČR. Vzdělávací program předepisuje délku a náplň stáží a kurzů, stanovuje minimální počty výkonů a požadavky na akreditace pro jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb a vzdělávacích akcí.

Poslední přidané články v této sekci:
K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém