Vzdělávací programy

Vzdělávací programy pro základní specializační obory

Vzdělávací program (VP) základního specializačního oboru definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, seznam požadovaných výkonů a jejich minimální počet, všeobecné požadavky, hodnocení specializačního vzdělávání, předpoklady přístupu k atestační zkoušce a náplň vlastní atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích.

Specializační vzdělávání je rozděleno do dvou částí – základní kmen (dříve společný základ) a vlastní specializovaný výcvik.

Základní kmen trvá 30 měsíců (u nových VP) nebo 24 měsíců u lékařů zařazených do specializačního vzdělávání před 01.07.2017. Vzdělávání v základním kmeni je ukončeno zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem a kmenovou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží lékař certifikát. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 obdrží certifikát na základě podané žádosti a splnění předepsaných podmínek pro jeho vydání.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na základní kmen a jeho délku určuje vzdělávací program (12 – 60 měsíců).

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru po 15.10.2020:

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)

Vzdělávací programy 2018 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2019 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2020 - zubní lékaři

Vzdělávací programy 2021 - zubní lékaři

Úprava některých VP 2018 - 2019 (Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství)

Upravený VP Pediatrie 

V návaznosti na vzdělávací program specializačního oboru pediatrie, uveřejněný ve Věstníku MZ částka 3, březen, 2019, byl vydán upravený vzdělávací program pediatrie, který je upraven na základě požadavků odborné veřejnosti. Vzdělávací program z roku 2019 zůstává v platnosti a upravený VP je platný pro lékaře s zařazené od data zveřenění upraveného VP pediatrie.

 

 

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru v období od 01.07.2017 do 14.10.2020:

Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14.10.2020, si může zvolit, zda bude postupovat dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. nebo Vyhlášky č. 397/2020 Sb.)

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 221/2018 Sb., s účinností do 14.10.2020)

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)

Vzdělávací programy 2018 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2019 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2020 - zubní lékaři

Vzdělávací programy 2021 - zubní lékaři

Úprava některých VP 2018 - 2019 (Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství)

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru do 30.06.2017:

Vzdělávací programy 2015 (lékaři a zubní lékaři)

Vzdělávací programy 2011 (lékaři)

Vzdělávací programy 2009 - 2010 (lékaři a zubní lékaři)

Vzdělávací programy 2005 (lékaři a zubní lékaři)

 

Pozor na změny ve VP 2009 – 2011, vydané ve Věstníku MZ č. 2013/1:

Věstník MZ č. 2013/1 (str. 18 – 31) zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene. Dále mění obsah atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť.

 

Pozn.: Lékařské fakulty nezajišťují zařazení do oborů Praktické lékařství pro děti a dorost a Všeobecné praktické lékařství. Tyto obory jsou v kompetenci IPVZ.

 

Kvalifikační kurz pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství

Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství nebo byli zařazeni podle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do vzdělávání v oboru Dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz.

Další info ke kvalifikačnímu kurzu na stránkách MZČR. Subjektem zajišťujícím vzdělávání v kvalifikačním kurzu je IPVZ.

15. říjen 2020 1830 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém