Rozvojové projekty

V posledních letech zaznamenala LFP ve své historii zcela výjimečnou zkušenost. Budování vlastních, potřebám na míru šitých výukových a výzkumných prostor, budování zcela nového univerzitního kampusu. Od svého založení byly budovy, ve kterých se vyučovala medicína, při své výstavbě směřovány k jiným účelům a pro potřeby fakulty v poválečném období zakupovány a přizpůsobovány. Jednalo se tak o 7 budov roztroušených po celém městě. Od roku 2012 je budováno „Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni“, které je soustředěno v jedné lokalitě, těsně navazující jak na Fakultní nemocnici v Plzni Lochotíně, kde probíhá klinická výuka, tak na Bolevecké koleje, kde mají studenti možnost ubytování.

Lékařská fakulta v Plzni využila všech možností, které poskytly operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ (OP VaVpI) a investiční program MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“ a v rámci I. etapy připravila a již dokončila tři rozsáhlé investiční projekty. II. etapa se v současné době realizuje za spolufinancování operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a národního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“. V rámci kampusu je pak plánováno ještě místo pro sportovní areál.

Během první etapy výstavby byl vybudován sedmipodlažní objekt s moderními seminárními místnostmi, laboratořemi a pracovnami pedagogů, který je nyní sídlem pěti teoretických ústavů: farmakologie a toxikologie, patologické fyziologie, fyziologie, biologie, biofyziky. Z důvodu finančních limitů programu OP VaVpI nebylo možno postavit zároveň posluchárnu, vyprojektovanou pro tuto budovu, avšak podařilo se ji dobudovat z jiných zdrojů v roce 2016. Posluchárna o kapacitě 200 osob je napojena na stávající 1. blok Univerzitního medicínského centra a je jeho dokončením. Jde o krásnou posluchárnu, vybavenou nejmodernější technikou. Modrý interiér v kombinaci se stříbrnou pak evokoval jméno „Modrá posluchárna“. V návaznosti na posluchárnu bylo nově otevřeno i dlouho postrádané stravovací zázemí v podobě bufetu a jídelny.

Další nově vzniklé, dvě navzájem propojené budovy výzkumného centra a zvěřince, navazující na budovu teoretických ústavů, představují infrastrukturu v Plzeňském kraji zcela jedinečného vědeckého centra zaměřeného na oblast biomedicíny. Biomedicínské centrum je souborem vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů, zvěřince a dalších pracovišť pro další vědecký rozvoj v oblasti regenerace a náhrady životně důležitých orgánů. Těsnou spoluprací mezi vědeckými kapacitami jak fakulty, tak i fakultní nemocnice tak dochází k propojení aplikovaného, experimentálního i základního výzkumu.

V roce 2022 se dokončuje poslední z aktuálně řešených nových objektů. Budova ve tvaru písmene H, dávající společenský prostor i pro akademické náměstí, s šesti nadzemními patry v nejvyšší části budovy, s moderními posluchárnami, laboratořemi a pracovnami pedagogů představuje sídlo pro zbývající, dosud do kampusu nepřestěhované, teoretické ústavy: anatomie, histologie a embryologie, chemie a biochemie, mikrobiologie, hygieny a preventivní medicíny, sociálního a posudkového lékařství, sportovní medicíny a aktivního zdraví, jazyků. V rámci hlavní budovy se buduje i nové zázemí Centra informačních technologií a Střediska vědeckých informací (knihovny). Čtyřpodlažní jihozápadní křídlo hlavní budovy bude sloužit jako zázemí menzy a děkanátu.

Doc. Jaroslav Hrabák získal cenu Neuron

Mikrobiolog Jaroslav Hrabák, manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, se stal jedním z pěti mladých vědců oceněných v roce 2015 nadačním fondem Neuron. Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Doc. Ing. J. Hrabák, Ph.D., ji získal díky svému výzkumu odolnosti bakterií proti antibiotikům.
AKTUALIZACE: Dne 5. 6. od 20:05 na ČT 24 – pořad Hyde Park Speciál se všemi laureáty ceny Neuron! 

7. květen 2015 6992 kri

Nové pomůcky pro výuku: moderní fantomy a simulátory

Nácviku dovedností a správného jednání během reálných situací v praktické medicíně výrazně pomáhá, mohou-li „trénovat“ v prostředí, které se co nejvíce přibližuje situacím se skutečnými nemocnými. Fakulta proto průběžně pořizuje vybavení, které to umožňuje. Jaké jsou aktuální přírůstky?

1. prosinec 2020 548 dvomi

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt má název „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI) a propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím.

10. leden 2020 413 dvomi

Zahájení dostavby univerzitního kampusu

Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dnes spolu s děkanem plzeňské lékařské fakulty prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., a dalšími hosty zahájili poklepáním na základní kámen druhou etapu výstavby Univerzitního medicínského centra (UniMeC). Po dokončení kampusu získá plzeňská lékařská fakulta po více než 75 letech sídlo, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství.

22. říjen 2019 449 dvomi

Fakulta získala moderní přístroje pro kvalitnější výuku

Díky přidělené podpoře z evropských fondů, určené na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, vstupuje Lékařská fakulta v Plzni do nového akademického roku s novým vybavením pro studenty. Během léta bylo zakoupeno moderní zařízení do výukových ordinací stomatologie, virtuální pitevní stůl pro ústav anatomie, výukový model pro vyšetření břicha ultrazvukem a sada přístrojů na Ústav hygieny a preventivní medicíny. 

1. říjen 2018 438 dvomi

První sekvenátor DNA třetí generace v ČR je v Biomedicínském centru v Plzni

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy získalo do svého přístrojového vybavení sekvenátor nukleových kyselin třetí generace. Ten umožňuje, na rozdíl od běžných sekvenátorů používaných k analýzám DNA, „číst“ dlouhé fragmenty nukleových kyselin s velmi vysokou přesností. Dosud běžně používané techniky pracují na principu náhodného „nasekání“ analyzované DNA na malé útržky, dlouhé 50 až přibližně 600 párů bází (přičemž např. lidská DNA se skládá z více než tří miliard párů). Sekvence těchto fragmentů jsou následně skládány pro vytvoření celého sekvenovaného řetězce DNA. Fragmentací, „roztrháním“ DNA na takto malé části však může docházet ke ztrátě některých oblastí DNA.

15. květen 2018 547 dvomi

Výstavba posluchárny v novém areálu fakulty

V areálu Lékařské fakulty vedle Fakultní nemocnice na Lochotíně se s podzimem opět rozběhly stavební práce. Pod okny budovy teoretických ústavů se začala budovat nová posluchárna.

24. listopad 2015 5823 kri

Lékařská fakulta v Plzni slavnostně otevřela univerzitní medicínské centrum

Po dvouleté výstavbě fakultního minikampusu a po letním stěhování proběhlo v pátek 17. října 2014 za účasti významných hostů slavnostní otevření nových budov. Kampus, stojící v těsném sousedství areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj.

20. říjen 2014 11181 kri

Stavba roku Plzeňského kraje - čestné uznání pro novostavby Lékařské fakulty

27. 5. byla v Měšťanské besedě slavnostně udělena ocenění vítězům soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Kromě hlavních ocenění udělila odborná porota i čtyři čestná uznání. Jedno z nich získal komplex nové budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni za „jednoduchý moderní architektonický vzhled a vysoce efektivní uspořádání složitých vnitřních vazeb budovy“.

31. květen 2015 5664 kri

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít

Nová budova Lékařské fakulty v Plzni na začátku zimního semestru 2021/22 dospěla k bodu „uzavření stavby“ – jsou zasklená okna, a tak se v zimě již může v budově topit. U příležitosti zahájení nového akademického roku navštívil stavbu dne 21. září rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

21. září 2021 1329 dvomi

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC

vizualizaceLékařská fakulta UK v Plzni působí již od doby svého založení, tedy více než 70 let, v historicky cenných a památkově chráněných objektech. Tyto objekty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek.

4. říjen 2017 4775 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém