Postup při podávání projektů

Postup při podávání projektů

 1. Žadatel na základě vyhlášené výzvy konzultuje Žádost o podání projektu (Příloha 1) s Projektovým a investičním oddělením (dále jen „PIO“) fakulty.
 2. Vyplněnou Žádost o podání projektu předkládá žadatel vedoucímu svého pracoviště a ve stanoveném termínu odešle elektronicky na adresu pgc@lfp.cuni.cz
 3. V případě nutnosti podpisu rektorem je nutné návrh předložit 20 pracovních dnů před termínem pro podání konečné přihlášky poskytovateli dotace.
 4. V průběhu přípravy návrhu projektu je žadatel povinen konzultovat s PIO, Ekonomickým oddělením a Osobním a mzdovým oddělením fakulty především ekonomickou a personální část projektu.
 5. Jestliže projekt vyžaduje finanční, materiální nebo jinou spoluúčast fakulty, je nutné předložit žádost o spolufinancování, její zdůvodnění, stručný návrh projektu a jeho přínos pro fakultu
 6. PIO vede evidenci projektů na základě podaných žádostí a zajistí vyjádření vedení fakulty zejména k finanční spoluúčasti fakulty.
 7. Plánované pořízení investice vyžaduje projednání postupu s investičním referentem a vedením fakulty.
 8. Předpokládá-li projekt instalaci nových přístrojů či provozně-technické změny, projedná žadatel další postup s Provozně technickým oddělením.
 9. Pokud připravovaný projekt vyžaduje souhlas Etické komise nebo Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty (Projekt pokusů), zajistí žadatel ve spolupráci s PIO souhlas odborných komisí
 10. Fakultní formuláře Žádosti o vydání souhlasného stanoviska Etické komise jsou uvedeny v příloze.
 11. Žadatel zpracuje návrh projektu dle pravidel výzvy a ve stanoveném fakultním termínu předkládá PIO k finální kontrole před odesláním
 12. Kontrolu formálních náležitostí návrhu projektu a jeho odeslání poskytovateli dotace zajišťuje PIO.

Soubory ke stažení:
12. prosinec 2014 6940 hor

Project submission procedure

 1. Based on the announced call, the Applicant consults the Project Application Form (Appendix 1) with the Project and Investment Department (hereinafter referred to as the “PIO”) of the Faculty.
 2. The applicant submits the completed Project application Form to the head of his / her department and sends it electronically to pgc@lfp.cuni.cz within the set deadline.
 3. If the rectors signature is needed, the proposal must be submitted 20 working days before the submision deadline of the grant provider.
 4. During the preparation of the project proposal, the applicant consults the relevant parts of the proposal with PIO, the Economic Department and the Personnel and Payroll Department of the faculty.
 5. If the project requires financial, material or other participation of the faculty, it is necessary to submit a request for co-financing, its justification, a brief project proposal and its contribution to the faculty management.
 6. The PIO keeps records of projects on the basis of submitted applications and administratively ensures the approval process, especially in case of financial participation of the faculty.
 7. Planned acquisitions of the investment require a discussion of the procedure with the investment officer and the faculty management.
 8. If the project envisages the installation of new devices or operational-technical changes, the applicant will discuss the correct procedure with the Operations and Technical Department.
 9. If the prepared project requires the approval of the Ethics Committee or the  Committee for Work with Laboratory Animals (Experimental Project), the applicant in cooperation with PIO will ensure the consent of the expert committees
 10. Faculty forms Requests for the assent of the Ethics Committee are listed in the appendix.
 11. The applicant prepares the project proposal according to the rules of the call and submits the PIO to the final inspection before sending within the set faculty deadline.
 12. The PIO ensures the control of the formal requirements of the project proposal and its sending to the grant provider.

Soubory ke stažení:
15. listopad 2021 499 hor

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém