Postup při podávání projektů

Postup při podávání projektů

 1. Žadatel na základě vyhlášené výzvy konzultuje Žádost o podání projektu (Příloha 1) s Projektovým a investičním oddělením (dále jen „PIO“) fakulty.
 2. Vyplněnou Žádost o podání projektu předkládá žadatel vedoucímu svého pracoviště a ve stanoveném termínu odešle elektronicky na adresu pgc@lfp.cuni.cz
 3. V případě nutnosti podpisu rektorem je nutné návrh předložit 20 pracovních dnů před termínem pro podání konečné přihlášky poskytovateli dotace.
 4. V průběhu přípravy návrhu projektu je žadatel povinen konzultovat s PIO, Ekonomickým oddělením a Osobním a mzdovým oddělením fakulty především ekonomickou a personální část projektu.
 5. Jestliže projekt vyžaduje finanční, materiální nebo jinou spoluúčast fakulty, je nutné předložit žádost o spolufinancování, její zdůvodnění, stručný návrh projektu a jeho přínos pro fakultu
 6. PIO vede evidenci projektů na základě podaných žádostí a zajistí vyjádření vedení fakulty zejména k finanční spoluúčasti fakulty.
 7. Plánované pořízení investice vyžaduje projednání postupu s investičním referentem a vedením fakulty.
 8. Předpokládá-li projekt instalaci nových přístrojů či provozně-technické změny, projedná žadatel další postup s Provozně technickým oddělením.
 9. Pokud připravovaný projekt vyžaduje souhlas Etické komise nebo Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty (Projekt pokusů), zajistí žadatel ve spolupráci s PIO souhlas odborných komisí
 10. Fakultní formuláře Žádosti o vydání souhlasného stanoviska Etické komise jsou uvedeny v příloze.
 11. Žadatel zpracuje návrh projektu dle pravidel výzvy a ve stanoveném fakultním termínu předkládá PIO k finální kontrole před odesláním
 12. Kontrolu formálních náležitostí návrhu projektu a jeho odeslání poskytovateli dotace zajišťuje PIO.

Soubory ke stažení:
12. prosinec 2014 6092 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém