Zkoušky po kmeni

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni skládají lékaři, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání od 01.07.2017, popřípadě i lékaři zařazení před tímto datem, pokud se rozhodli ve specializačním vzdělávání postupovat dle nových vzdělávacích programů. V případě přestupu ze „starých“ VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ.

Přihlášení ke zkoušce je možné až po splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

27. listopad 2020 825 sim

Termíny kmenových zkoušek

Kmenová zkouška se koná v termínech, které stanoví MZČR na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé základní kmeny specializačního vzdělávání. MZČR stanoví pro příslušný kalendářní rok 1 – 4 termíny zkoušky pro daný základní kmen, a to podle počtu lékařů zařazených do specializačního vzdělávání u pověřené organizace v daném základním kmeni.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se koná na pracovišti pověřené organizace nebo v akreditovaném zařízení určeném MZČR, popř. pověřenou organizací.

Termíny a místo konání kmenových zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZČR na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

Termíny zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.

Lékaři zařazení u IPVZ do základního oboru všeobecké praktické lékařství s interním základním kmenem se mohou hlásit na kmenovou zkoušku na jakoukoliv lékařskou fakultu.

Níže zveřejňujeme termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni v roce 2023.

 

 

27. listopad 2020 1264 sim

Podání přihlášky ke kmenové zkoušce (KZ)

Ke zkoušce po kmeni se hlásí lékaři u té pověřené organizace/lékařské fakulty, kde jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání.

Přihlášku ke kmenové zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZČR - EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete;
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní – jinak bude přihláška vrácena k doplnění;
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis;
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o KZ absolvoval specializační vzdělávání.

 

K přihlášce ke KZ doložte:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • kopie potvrzení výkonů (jsou-li vyhláškou výkony u daného kmene vyžadovány) – výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště;
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a testech;
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZČR o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZČR o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti;
  • kopie oddacího listu (pouze při změně jména);
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)

 

 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Doručení přihlášky:

 • Přihlášku ke KZ včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
301 00 Plzeň

 

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání kmenové zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 5a, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 3, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

Kontrola přihlášky, pozvánka ke KZ

 

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o KZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k KZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván ke kmenové zkoušce 30 dní před termínem konání KZ.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání kmenové zkoušky rozhodne MZČR.

 

27. listopad 2020 1372 sim

Úhrada za zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Výši úhrad upravuje Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., výše úhrady činí za:

 • první pokus kmenové zkoušky bez poplatku,
 • první opakování kmenové zkoušky 3.500 Kč,
 • druhé a třetí opakování kmenové zkoušky 5.000 Kč,

Podklady k platbě za účast u kmenové zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce ke kmenové zkoušce.

27. listopad 2020 897 sim

Další informace ke kmenové zkoušce

Otázky a doporučená literatura ke kmenové zkoušce

Seznam otázek a doporučené literatury ke KZ naleznete na webu MZČR.

Okruhy otázek a doporučené literatury pro základní kmen všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.

Další informace ke KZ

27. listopad 2020 953 sim

Obsah a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

 • Kmenová zkouška probíhá před minimálně 3 člennou komisí, jejíž členy pro daný termín vybere pověřená organizace/LF ze seznamu zkoušejících jmenovaných ministrem zdravotnictví (seznam zveřejňuje MZČR do 1. prosince na svých stránkách pro následující kalendářní rok). Podmínka složení komise: min. 1 ze členů nesmí být v pracovně právním vztahu k zařízení, kde zkouška probíhá, a současně nesmí být v pracovně právním vztahu k pověřené organizaci/LF, která zkoušku organizuje. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením kmenové zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za KZ a předloží originál Průkazu odbornosti, potvrzení výkonů, potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je stanoven vyhláškou upravující vzdělávání v základních kmenech.
 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a sestává z 3 samostatných zkušebních okruhů.

Soubory ke stažení:
27. listopad 2020 886 sim

Hodnocení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

 • O výsledku KZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Kmenová zkouška je hodnocena výsledkem „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
 • Zkušební komise po poradě o výsledku KZ vyhlásí její hodnocení, které se zaznamenává do protokolu o zkoušce. Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise nebo jím pověřený člen komise jen úspěšně vykonanou zkoušku.

27. listopad 2020 757 sim

Opakování a neúčast na kmenové zkoušce

 • Opakování KZ ve stejném základním kmeni je možné nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
 • Před zahájením kmenové zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit ke KZ v nejbližším možném následujícím termínu.
 • Při neúčasti u kmenové zkoušky je nutná písemná omluva zaslaná pověřené organizaci. Při odstoupení před zahájením KZ nebo při neúčasti ze závažného důvodu je nutné zaslat omluvu do 5 dnů po termínu konání KZ, jinak je zkouška hodnocena jako „neprospěl/a“.
 • Při odstoupení od KZ po jejím zahájení nebo v jejím průběhu je zkouška hodnocena výsledkem „neprospěl/a“.

27. listopad 2020 843 sim

Certifikát o absolvování základního kmene

 • Vyhotovení certifikátů o absolvování základního kmene zajišťuje pověřená organizace/lékařská fakulta.
 • Certifikát podepisuje: předseda zkušební komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZČR, který certifikát opatří otiskem úředního razítka MZČR.
 • Certifikáty jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila (zaslány doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke KZ).

27. listopad 2020 871 sim

Archivace dokumentace o KZ

 • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané kmenové zkoušce se zanese do EZP
 • Po ukončení KZ a předání certifikátů absolventům je veškerá dokumentace archivována u pověřené organizace/lékařské fakulty, která zkoušku organizovala.

27. listopad 2020 868 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém