Organizační struktura SV

Uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi MZČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a Ostravské univerzity došlo k převodu specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech (kromě oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit.

Na základě této smlouvy jsou lékařské fakulty pověřeny:

 • provádět činnosti spojené se zařazováním lékařů do specializačního vzdělávání a vést jejich evidenci,
 • vydávat Průkazy odbornosti a provádět záznamy o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • rozhodovat o započtení praxe, popř. její části, získané v jiném oboru,
 • zajišťovat přípravy a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a vydávat certifikáty o absolvování základního kmene,
 • zajišťovat přípravy a průběh atestačních zkoušek a provádět administrativní úkony spojené s vyhotovením a předáním diplomů o specializaci lékařům.

Specializační vzdělávání má podle aktuální právní úpravy tuto strukturu:

MZČR + pověřené organizace (lékařské fakulty)

Koordinační rada pro specializační vzdělávání (KOR)

(8 zástupců lékařských fakult/proděkanů specializačního vzdělávání LF)

Specializační oborová rada (SOR)

(8 garantů specializačního vzdělávání v daném oboru z jednotlivých LF)

Akreditovaná pracoviště

 

Koordinační rada pro specializační vzdělávání (KOR):

KOR je koordinační orgán, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi jednotlivými LF na jedné straně a komunikaci s MZČR na straně druhé.

KOR zřizují společně LF tím, že do ní jmenují své zástupce (proděkany, členy kolegia) zodpovědné za specializační vzdělávání.

Členové KOR spolupracují s garanty pro specializační obory, které jmenují děkani LF. Garanti pro konkrétní specializační obor ze všech LF tvoří pro daný obor Specializační oborovou radu (SOR). Garanti odborně zajišťují specializační vzdělávání na svých pracovištích a připravují podklady pro činnost KOR. Člen KOR příslušné LF metodicky řídí tyto garanty a administrativně-organizační pracoviště LF pro specializační vzdělávání.

KOR úzce spolupracuje s akreditačními komisemi jednotlivých oborů a odpovídá MZČR za kontrolu a koordinaci teoretické výuky a atestačních zkoušek, které navrhuje SOR.

Na základě údajů jednotlivých SOR pracovává KOR přehled rozdělení teoretické výuky, kmenových a atestačních zkoušek v jednotlivých specializačních oborech. KOR kontroluje činnost SOR a ověřuje správnost jimi navržených termínů a adekvátnost složení atestačních komisí.

Specializační oborová rada (SOR):

SOR je koordinující orgán pro příslušný specializační obor, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi KOR a garanty specializačních oborů na jednotlivých LF.

Garanty odpovědné za specializační vzdělávání (SV) v příslušném oboru na LF jmenuje děkan LF. Garant pro SV je špičkový odborník oboru, podílí se na SV a je členem akreditační komise MZČR nebo v úzkém kontaktu s předsedou této komise.

Garanti pro konkrétní specializační obor ze všech LF tvoří pro daný obor SOR.

Garanti odborně zajišťují SV na svých pracovištích a připravují podklady pro KOR.

Jednotlivé SORy v souladu s možnostmi jednotlivých LF stanoví každoročně pro následující kalendářní rok: místa a termíny AZ v souladu s principy rotace a kapacitou jednotlivých LF a plán teoretické výuky oboru.

SOR aktualizuje a navrhuje otázky pro kmenovou a atestační zkoušku, které dále schvaluje a zveřejňuje MZČR. Dále aktualizuje a stanovuje požadavky na atestační práce ve svých oborech.

Povinností SOR je pravidelně se scházet a zasílat KOR zápisy ze schůzek.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ):

Lékařské fakulty mají ve své gesci specializační vzdělávání ve všech základních lékařských oborech a oborech zubních lékařů (tj. do těchto ZO zařazují, organizují vzdělávání a pořádají kmenové a atestační zkoušky), kromě oborů Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

IPVZ má ve svých kompetencích kromě dvou výše uvedených základních oborů i veškeré farmaceutické obory a všechny certifikované kurzy (nástavbové obory) a vybrané obory nelékařských zdravotnických povolání. IPVZ zařazuje zájemce do těchto oborů, organizuje povinné vzdělávací akce a kmenové a atestační zkoušky.

Dle § 5 odst. 14 Zákona č. 67/2017, kterým byl novelizován Zákon č. 95/2004, může být lékař zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene. Dle § 5 odst. 15 stejného zákona nemůže být lékař souběžně zařazen do specializačního oboru a nástavbového oboru.

Lékaři dříve zařazení do specializačního vzdělávání nemusí žádat o přeregistraci z IPVZ na lékařskou fakultu, avšak o přeregistraci musí žádat v případě, že se chtějí nechat zařadit do dalšího základního oboru na LF kromě základních oborů Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

Činnosti IPVZ:

 • aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,
 • specializační a celoživotní vzdělávání,
 • kmenové a atestační zkoušky,
 • posuzování odborné praxe zdravotnických pracovníků absolvované při výkonu zdravotnického povolání ve všech oborech,
 • vedení evidence a archivace dokumentace o dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a stomatologů od roku 1953,
 • administrativní zajištění agendy rezidenčních míst.
K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém