Započtení praxe

Žádosti o započtení praxe vyřizuje MZČR, IPVZ nebo LF - dle povahy žádosti. Podrobné info níže.

Započítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem covid-19

Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, po kterou lékař v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, maximálně však 12 měsíců.

Délku doby, která může být do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku započtena, určí školitel lékaře.

V případě sporu rozhodne garant oboru, do kterého je lékař zařazen, působící u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla započítávaná praxe vykonána.

10. březen 2023 24 kot

Žádost o uznání absolvované praxe v jiném oboru v ČR

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe provádí pověřená organizace – lékařská fakulta, u které je lékař registrován ve specializačním vzdělávání, na základě žádosti v elektronické podobě podané prostřednictvím webové aplikace EZP. Lékař žádost vytiskne, podepíše a zašle včetně příloh (kopií potvrzení absolvované praxe) na oddělení specializačního vzdělávání registrující LF. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení LF. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Při splnění požadavků vydá LF rozhodnutí o započtení odborné praxe ve lhůtě 30 dnů, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti.

Nesplňuje-li lékař podmínky pro započtení praxe, je LF povinna uvést důvody pro nezapočtení této praxe. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje MZČR.

Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.

8. únor 2021 369 sim

Praxe během Ph.D. studia/Praxe mimo ČR

Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvovaného v rámci doktorského studijního programu

Žádost o započtení odborné praxe nebo její časti absolvované v zahraničí

O započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu nebo v zahraničí rozhoduje pouze MZČR.

Lékař vyplní žádost v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace EZP a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení MZČR. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z aplikace automaticky odstraněna.

8. únor 2021 1287 sim

Žádost o započtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Pokud lékař zařazený do specializačního vzdělávání do v oboru Pediatrie přerušil výkon povolání lékař z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, bude mu na jeho žádost započtena do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za MD/RD u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li MD/RD jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodně pověřená organizace/lékařská fakulta; o odvolání MZČR.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán),
 • kopie průkazu totožnosti,
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo),
 • kopie rodného listu dítěte,
 • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná ČSSZ, ÚP, příp. zaměstnavatel).

 

Soubory ke stažení:
8. únor 2021 1414 sim

Započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti

O započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti rozhoduje MZČR, podrobné info a formuláře žádostí zde. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů.

 „Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání/ vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání/do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru stanovené zákonem, tj. délky základního kmene + vlastního specializovaného výcviku.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • prostá kopie logbooku s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat, nebo
 • prostá kopie samostatného listu, který se vkládá do průkazu odbornosti, s razítkem a podpisem školitele s údaji o délce a obsahu absolvované praxe odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat,
 • prostá kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe nebo její část započtena,
 • potvrzení o výši úvazku u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého požaduje lékař odbornou praxi započítat,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo).

Z dokladů potvrzující absolvování praxe musí být jednoznačně jasné a čitelné, jakou část příslušného vzdělávacího programu lékař v daném období absolvoval a u jakého poskytovatele zdravotních služeb. Názvy oborů a stáží v podané žádosti se musí shodovat s názvy uvedenými ve VP, dle kterého lékař postupuje.

Podepsanou žádost včetně příloh lékař odešle na adresu MZČR.

8. únor 2021 299 sim

Žádost o započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005 – 2015 do VP 2018 - 2020

Dle přechodných ustanovení Zákona 67/2017 Sb., odst. 3. b) může lékař zařazený do oboru do 30.06.2017 (tj. postupující dle VP 2005 - 2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely Zákona č. 95/2004 Sb., účinném od 01.07.2017 (Vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018 - 2020).

V tomto případě je nutné podat Žádost o započtení již absolvované praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.

O započtení odborné praxe rozhodne IPVZ, podrobné info zde.

8. únor 2021 345 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém