Změny zařazení

Změna oboru/Zrušení zařazení do oboru

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), kde zaškrtne, jakou změnu požaduje provést:

  • Změna zařazení z oboru do oboru,

         nebo

  • Zrušení zařazení.

Žádost následně vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně s Průkazem odbornosti zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je zařazen.

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Změně zařazení z oboru do oboru/Zrušení zařazení do oboru, provede záznam v Průkazu odbornosti a zašle zpět lékaři na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

8. únor 2021 929 sim

Přeregistrace (změna pověřené organizace)

Lékař vyplní Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které chce být zařazen. K vyplněné žádosti lékař doloží kopie str. 3 a 6 z Průkazu odbornosti. (Průkaz odbornosti nezasílá.)

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti. Záznam o změně pověřené organizace se v Průkazu odbornosti neprovádí.

8. únor 2021 841 sim

Žádost o započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005 – 2015 do VP 2018 - 2020

Dle přechodných ustanovení Zákona 67/2017 Sb., odst. 3. b) může lékař zařazený do oboru do 30.06.2017 (tj. postupující dle VP 2005 - 2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely Zákona č. 95/2004 Sb., účinném od 01.07.2017 (Vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018 - 2020).

V tomto případě je nutné podat Žádost o započtení již absolvované praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.

O započtení odborné praxe rozhodne IPVZ, podrobné info zde.

8. únor 2021 345 sim

Změna osobních a kontaktních údajů

Veškeré změny osobních a kontaktních údajů, které nastanou v průběhu specializačního vzdělávání, je nutné neprodleně hlásit oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je lékař zařazen. Změnu bydliště je nutné doložit např. kopií OP, změnu jména pak kopií rodného/oddacího listu. Lékařská fakulta provede změnu jak ve své evidenci, tak v EZP.

8. únor 2021 949 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém