informace z osobního a mzdového oddělení

Soubory ke stažení pro tuto sekci naleznete ZDE.

Otevření bufetu LFP

Dobrý den přeji všem.

 

Dovolte mi, abych vás informovala, že  po vzájemné dohodě, se od pondělí 12.4. otevře bufet a výdejna LFP v budově Unimec.

V nabídce bude dle dohody prozatím občerstvení (bagety, saláty, dezerty, sladké, slané pečivo, nápoje).

V pondělí  otevřeme v 10:00, v následující dny již od 8:00.

O případných změnách nabízených služeb, vás budu včas informovat.

 

S pozdravem

 

Eva Chudějová

Vedoucí provozu Menza Šafránkův pavilon

7. duben 2021 164 sed

Přijímání stravenkových karet v gastro provozovnách

 

 

Poskytovatel stravenek a stravenkovvých karet nás informoval, že  pokud má gastro provozovna (restaurace, jídelna, fast food) terminál pro platbu kartou, tak tam stravenkovou  kartou zaplatíte. Je to platební karta. Provozovny již nemusí mít smlouvu s konkrétním poskytovatelem stravenek a možnost využití karet se tak výrazně rozšiřuje.

 

Přejeme dobrou chuť.

Tým OMO

15. leden 2021 331 sed

Opatření děkana č. 22/2020 Organizace pracovní doby zaměstnanců zavádí Dny osobního rozvoje

Opatření děkana č. 22/2020 Organizace pracovní doby zaměstnanců zavádí Dny osobního rozvoje a ruší Zdravotní volno.

Den osobního rozvoje (DOR) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu (rozvoji svého osobního potenciálu).

Nárok na DOR mají zaměstnanci fakulty s pracovní smlouvou s úvazkem nejméně 0,5.

DOR se poskytují v rozsahu nejvýše 5 dnů za kalendářní rok.

DOR lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo po více dnů na sebe navazujících. DOR nelze čerpat ve zkušební době.

Pokud pracovní poměr vznikl v průběhu roku nebo má v kalendářním roce skončit, může být DOR poskytnut v rozsahu jednoho dne za každé dva měsíce trvání pracovního poměru při dodržení maximálního rozsahu 5 dnů za kalendářní rok.

DOR se nepřevání do dalšího roku.

Zaměstnanci mohou čerpat DOR jen se souhlasem svého nadřízeného.

Za den osobního rozvoje náleží zaměstnanci mzda ve výši hrubé měsíční mzdy.

Jedná se o neodpracovaný den, za který zaměstnanci nenáleží příspěvek na stravné.

Zdravotní volno je od 1.1.2021 zrušeno.

Podrobnosti najdete v opatření děkana na stránkách fakulty.

 

 

Ing. Alena Polívková

Vedoucí osobního a mzdového oddělení 

4. leden 2021 335 sed

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ DOVOLENÉ od 1.1.2021

Vážení,

 rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 dochází k zásadním změnám v právní úpravě dovolené. Zásadní změnou je, že vznik práva na dovolenou a určení její délky v konkrétním případě daného zaměstnance bude závislé na odpracované týdenní pracovní době (tzv. „zásluhový princip“).

 Nově také dovolená nebude vypočítávána ve dnech, ale v hodinách s využitím výše Vašeho úvazku.

 Pokud bude docházet v průběhu kalendářního roku ke změnám v rozsahu úvazku či směnnosti, pak se bude nárok na dovolenou přepočítávat poměrně k jednotlivým obdobím a může docházet ke změnám výše předpokládaného nároku na dovolenou uvedeného na výplatní pásce.

S ohledem na mechanismus výpočtu je možné na výplatních páskách uvádět pouze předpokládaný nárok, protože konkrétní nárok ovlivňují  změny úvazku a zároveň odpracování příslušného násobku týdenní pracovní doby. Předpoklad uváděný na výplatní pásce bude platný jen, pokud budete po celý rok zaměstnáni, nebude se Vám měnit úvazek ani směnnost a nebudete v průběhu roku mít nějaké zásadnější absence.

 Pro přiblížení lze uvést, že nárok na dovolenou se počítá jako součin výměry dovolené v týdnech (5 nebo 8 týdnů)  a týdenní pracovní doby zaměstnance (úvazek 1,0 = 40 hod.).

 Příklad: Zaměstnanec – neakademik s úvazkem 40 hodin týdně tak bude mít dovolenou za kalendářní rok 5 x 40 = 200 hodin.

Zaměstnanec – akademik s úvazkem 32 hodin týdně tak bude mít dovolenou za kalendářní rok 8 x 32 = 256 hodin.

 Dovolená se čerpá v hodinách, ale ne však po jednotlivých hodinách. Čerpat lze dovolenou nejméně v délce jedné poloviny směny (převedeno na hodiny dle Vašeho úvazku).

 Podrobná informace k dovolené je v příloze této informace.

 Za tým Osobního a mzdového oddělení

Ing. Alena Polívková

Soubory ke stažení:
29. prosinec 2020 366 pol

Sexuální obtěžování - Sexual harassment

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

 Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity.

 Cíle Univerzity Karlovy v této oblasti jsou: 

 • podporovat bezpečné prostředí, ve kterém se s lidmi zachází spravedlivě a s úctou;
 • deklarovat, že obtěžování je nepřijatelné, a že každý, kdo je součástí univerzity, se podílí na vytváření prostředí bez jakékoli formy obtěžování;
 • poskytnout podporu studujícím a zaměstnancům, kteří se cítí být obtěžováni;
 • poskytnout jasně definovaný mechanismus, pomocí kterého lze stížnosti řešit.

 Každý zaměstnanec, každá zaměstnankyně, každý student, každá studentka má právo očekávat profesionální chování od ostatních a je také sám/sama zodpovědný/á za své chování vůči ostatním. Všichni pak mají osobní odpovědnost za dodržování těchto zásad a principů:

 Zacházet s ostatními důstojně a s úctou,

 • Netolerovat žádnou formu obtěžování a v případě, že se stanou jeho svědky, na nepřijatelné chování upozornit,
 • Podporovat každého/každou, kdo se cítí být obětí obtěžování, včetně propojení na externí pomoc a psychickou podporu pro podání formální stížnosti, pokud bude třeba.

Více informací na odkazu: https://cuni.cz/UK-10836.html

Sexual harassment

Charles University attaches the utmost important to prevention and a safe environment for everyone. It does not accept any form of sexual and gender-based harassment or violence and expects all individuals in the university community, its visitors, and contracting partners to treat each other with mutual respect, consideration, and dignity.

 Charles University makes every effort to provide a working, educational, and social environment that respects the rights and dignity of all members of the academic community.

 The objectives of Charles University in this area are: 

 • To support a safe environment in which people are treated fairly and with respect;
 • To declare that harassment is unacceptable and that everyone who is a part of the university will contribute to the creation of an environment without any form of harassment;
 • To provide support to students and employees who believe they are a victim of harassment;
 • To provide a clearly defined mechanism for resolving any complaints.

 Every employee and student has the right to expect professional conduct from others and are also responsible themselves for their conduct towards others. Thus, everyone has personal responsibility for upholding the following principles and guidelines: 

 • To treat others with dignity and respect,
 • To not tolerate any form of harassment, and if witness to this, to express that the unacceptable behaviour will not be tolerated,
 • To support anyone who feels they have been a victim of harassment, including offering outside assistance and psychological support for filing formal complaints if the need arises.

 More information: https://cuni.cz/UKEN-1381.html

 

30. prosinec 2020 235 pol

Nabídka ubytování ve střediscích UNIVERZITY KARLOVY

Nabízíme Vám ubytování ve střediscích Univerzity Karlovy, vhodné k výukovým i hromadným akcím a rekreacím.

15. duben 2015 2889 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

POPIS PRÁCE Administrativní zajištění projektů: příprava podkladů, zpracování, kontrola, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Sekretář/ka Psychiatrické kliniky

Sekretář/ka Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy Co bude Vaším [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém