CAS – Centrální autentizační služba

Univerzální přístup s jediným uživatelským účtem
Univerzita Karlova přešla na sjednocený informační systém, jehož přínosem je mimo jiné také sjednocení přihlašovacích údajů zaměstnanců a studentů tak, aby měli univerzální přístup ke všem informačním systémům UK s jediným uživatelským účtem. Tyto účty jsou nyní pod správou Centrální autentizační služby UK (CAS) a pro zaměstnance a studenty LF v Plzni jsou automaticky zřizovány.

SIS – Studijní informační systém

Přístup ke studijnímu informačnímu systému, přihlašování k PC a dalším službám
Student použije tyto přihlašovací údaje (t.j. jméno uživatelského počítačového konta a heslo) pro přístup ke Studijnímu informačnímu systému (SiS), která je dostupná na adrese – http://is.cuni.cz/studium. Aktuálně jsou z této aplikace využívány tyto části – přehled předmětů, předzápis předmětů, náhled na výsledky zkoušek, čtení zpráv SiS s možností jejich přeposílání na vlastní soukromý e-mail a on-line přihlašování ke zkouškám (doména STUDENTS).

Dále tyto uživatelské účty slouží k přihlašování na PC ve studovně, v učebnách, v počítačových zkušebnách (doména STUDENTS).

Studenti také mohou použit tento počítačový účet k přihlášení k různým elektronickým kurzům anebo k vázaným informacím na internetových stránkách naší fakulty. V prostorách knihovny je pomocí tohoto konta zpřístupněna služba samoobslužného kopírování a tisku.

Student musí udržovat ve Studijním informačním systému UK (SiS) funkční e-mailovou adresu, na které kontroluje došlé informace (informace o novinkách, vyhlášených termínech zkoušek i některých svých povinnostech). Studenti, kteří nemají k dispozici vlastní emailovou schránku, mohou požádat o zřízení fakultní emailové schránky.

Ztráta hesla

Ti, kteří zapomněli, ztratili anebo nezískali heslo a potřebují urychleně přístup k některým službám, si mohou nastavit na webu CAS také tzv. „neověřené heslo“. Heslo se nastavuje přes odkaz „Získat nové heslo, protože heslo nemám…“ a po následném vyplnění několika osobních údajů.
Takto nastavené heslo má však omezený rozsah platnosti (nelze si např. nastavit heslo pro síť eduroam nebo se přihlásit na počítače na LF) a jeho platnost vyprší po půl roce. Doporučujeme neověřená hesla používat jen v případě nutnosti a co nejdříve opět požádat o vydání ověřeného hesla.

Přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty

Postup automatu při přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty, chování automatu je následující:
– student se přihlásí do fronty a určí, jak dlouho je ochoten na daný termín čekat. Pro jeden předmět může být zapsán v libovolném počtu front (dáno počtem plných termínů a zájmem studenta).
– pokud se na některém z termínů, na kterém je fronta, uvolní místo, postupuje automat následovně:
— seřadí si studenty ve frontě podle pořadí, v jakém stojí
— postupně kontroluje, zda se student na žádaný termín stále ještě může zapsat. To znamená, zda má splněny podmínky pro zápis (může už mít předmět splněný, …), jestli je již na termínu stejného typu zapsán či nikoliv.
— pokud student podmínky splňuje a dosud není zapsán na jiný termín téhož předmětu a typu, je zapsán a požadovaný termín
— pokud student podmínky splňuje a je zapsán na jiný termín téhož typu, zjišťuje se, jestli je možno jej z tohoto termínu odhlásit. Pokud ano, je provedeno přehlášení z jednoho termínu na druhý. Pokud ne, je student přeskočen.
— je-li student zapsán na požadovaný termín, jsou mu odstraněna všechna další budoucí čekání na stejný předmět a typ (zápočet/zkouška).
— pokud studenta není možno zapsat, je přeskočen a pokračuje se dalším studentem
— jestliže jsou vyčerpáni všichni studenti z fronty a na termínu je stále potencionální volné místo, je toto místo uvolněno pro běžné přihlašování