22. listopad 2017 2585 vyz

Témata pro akademický rok 2018/2019

studijní   program téma školitel

Anatomie, histologie  
a embryologie

Histokompatibilita   a hojení tkání při aplikaci biomateriálů a tkáňových nosičů doc.   MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Histologické hodnocení chirurgických   experimentů u zvířecích modelů doc.   MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vliv nádorového mikroprostředí na   charakteristiku nádorových buněk Mgr.   Pavel Ostašov, Ph.D. 

Charakterizace nádorů ze vzorku solidních tkání   a tekuté biopsie  v průběhu rozvoje   nádorových onemocnění

Mgr.   Pavel Ostašov, Ph.D. 
Změna buněčného fenotypu ve spojení s nádorovou   progresí Mgr.   Pavel Pitule, Ph.D.
Nové prediktivní znaky u kolorektálního   karcinomu Mgr.   Pavel Pitule, Ph.D.
Mechanizmy epigenetické   regulace během pre-implantačního vývoje embrya Ing. Jan   Nevoral, Ph.D.
Nanočástice jako senzory buněčného prostředí doc.   RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Evaluace lab-on-chip biosenzorů v in vitro   podmínkách doc.   RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Molekulární biomarkery hypoxického poškození   centránlího nervového systému v kontextu personalizované medicíny Ing.   et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. 
Možnosti ovlivnění aktivace apoptózy u   solidních nádorů a markery spojené s tímto procesem doc.   RNDr. Martin Pešta, Mgr. Ph.D.
Kvantitativní stanovení složek mozku malých   laboratorních zvířat Mgr.   Yaroslav Kolinko, Ph.D. 
In vivo model chronické infikované rány v patologii diabetes melitus   typu II Ing.   Lucie Vištejnová, Ph.D.
Intracelulární mechanismy odpovědné za vznik a   rozvoj nealkoholové steatohepatitidy 
   
Ing.   Lucie Vištejnová, Ph.D.
Morfologie cévního řečiště dělohy prasete domácího MUDr.   Lada Eberlová, Ph.D.
Biochemie   a patobiochemie neotevírá   se  
Dermatovenerologie neotevírá   se  
Fyziologie a patologická   fyziologie Studium   intrakardiálního nervového systému ve zdraví a nemoci prostřednictvím   laserové mikrodisekce a molekulárně biologických metod  doc.   MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.; KONZULTANT: MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Spánková aktivita ve zdraví a nemoci MUDr.   Karel Blahna, PhD
Mechanizmy paměti a mozkové rytmy MUDr.   Karel Jezek, Ph.D.
Mozková aktivita, buněčné zobrazování a paměť MUDr.   Karel Jezek, Ph.D.
Změny mozkových funkcí v důsledku poškození   mozečku  MUDr.   Jan Barcal, Ph.D.
Funkce mitochondrií ve stáří a stárnutí doc.   MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Gynekologie a porodnictví Úloha   bunkovej imunity u žien s níženou plodnosťou  prof.Ulčová-Gallová
Vaginální porod po císařském řezu MUDr.   Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Prognostické   faktory karcinomu endometria MUDr. Jiří   Presl, Ph.D.
Hygiena, preventivní lékařství a   epidemiologie Xenobiotika v   potravinách a jejich vliv na lidský organismus  doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Vliv stresu na příjem potravy  doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Chirurgie Prognostické   a prediktivní biomarkery renálních nádorů as.   MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.
Koagulační poruchy v akutních stavech - využití   viskoelastických metod doc.MUDr.   Jan Beneš, Ph.D.
Lékařská farmakologie Vliv   jemných prachových částic (PM) na imunitní systém a možností farmakologického   zásahu.
    Particulate matter exposure to immune system and pharmacological   interventions
   
doc.   RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Protinádorové účinky nově vyvíjených derivátů   thapsigarginu (vztah struktury a účinku – studie in vitro).   
   
doc.   RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Ko-kultivace hepatocytů s neparenchymálními   buňkami: studie viability a imunobiologických interakcí. 
   
doc.   RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství Ing. Václav Babuška
Neurologie a psychiatrie Využití   virtuální reality pro duševní a motorickou aktivitu parkinsoniků MUDr.Jiří   Polívka,CSc.
Status epilepticus u   hospitalizovaných nemocných MUDr. Petr.   Ševčík, Ph.D.
Studium faktorů ovlivňujících bezpečnost rekanalizační léčby   iktu MUDr.   Vladimír Rohan,  Ph.D.
Teorie attachmentu u impulzivních dětí - možné   přínosy pro terapii doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vliv Montessori přístupu ve vzdělávání na   kognitivní a socio-emoční vývoj dětí v předškolním období doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Transformace psychiatrie, první zkušenosti s   její relizací v Plzeňském kraji doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Monitorace motivace a cravingu u léčby   závislosti doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Dlouhodobé výstupy léčby u pacientů s   psychotickou poruchou doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Účinky tréninku mindfulness na pacienty s   duševním onemocněním doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Zvládání stresu a poruchy přizpůsobení u vojáků na zahraničních   misích doc.   MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Onkologie Biobanky a   onkologická onemocnění  doc.   RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
FGF23 jako marker agresivity nádoru doc.   PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Hormony jako příčina vzniku a rozvoje
    nádorového  onemocnění
   
doc.   PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Big data a onkologie doc.   PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Prognostické a prediktivní faktory u pacientů  
    s metastatickým kolorektálním karcinomem
    léčeným cílenou léčbou: molekulárně
    -genetické analýzy  
MUDr.   Ondřej Fiala, Ph.D.
HE4 jako prognostický marker           RNDr.   Marie Karlíková, Ph.D.
Prognostické markery hepatocelulárního Ca
    a metastatického procesu do jater
   
RNDr.   Marie Karlíková, Ph.D.
Ortopedie Zhodnocení   klinických a rentgenologických výsledků operační léčby zlomenin proximálního   humeru: upřesnění indikací a způsobu léčby
    
   
MUDr.   Jiří Marvan, Ph.D.
Rotační chyba při osteosyntéze proximálního   femuru: vztah typu zlomeniny a peroperační repozice doc.   MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, PhD.
ORL neotevírá   se  
Patologie Morfologie,   imunohistochemie a role molekularni genetiky v nadorech genitourinarniho   traktu. prof.   MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Pediatrie neotevírá   se  
Sociální lékařství  Integrace zdravotní a sociální dlouhodobé   péče v ČR a v zahraničí doc.   MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Postavení univerzit třetího věku v celoživotním   vzdělávání seniorů a možnosti jejich dalšího rozvoje doc.   MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Úloha ošetřujících lékařů a pracovně lékařské   služby  při posuzování zdravotního   stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění MUDr.   Rostislav Čevela, Ph.D. MBA
Geriatrická péče a její možnosti u osob s   demencí
   
doc.   MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Stomatologie Hybridní   náhrady v horní čelisti nesené implantáty MUDr.   Eduard Cimbura, CSc.
Ovlivnění horních cest dýchacích ortodontickou   léčbou distookluze MUDr.,   Mgr. Milada Soldánová, Ph.D. 
Stabilita ortognátních operací u pacientů s   obličejovým rozštěpem MUDr.   Wanda Urbanová, Ph.D.
Význam informovanosti pacienta při   stomatologické péči. PhDr.   Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Vnitřní nemoci Konečné   produkty pokročilé glykace, genetika jejich receptorů a význam pro   kardiovaskulární onemocnění v obecné populaci prof.   MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Konečné produkty pokročilé glykace, jejich   receptory a vztah k tepenné tuhosti u diabetiků 2. typu a jejich zdravých   potomků prof.   MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Metody měření krevního tlaku, jejich přesnost a   význam pro kardiovaskulární onemocnění prof.   MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vývoj klasických i méně tradičních   kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich souvislost s kardiovaskulární   morbiditou a mortalitou doc.   MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
Význam a prediktivní potenciál některých   mikroRNA a dalších biomarkerů u kardiovaskulárních onemocnění doc.   MUDr. Otto Mayer, CSc.
Epidemiologické trendy v mortalitě  a morbiditě u hlavních aterovaskulárních   chorob doc.   MUDr. Otto Mayer, CSc.
Protrombotické faktory, jejich ovlivnění léčbou   a jejich role u aterovaskulárních chorob doc.   MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Asociace aterotrombózy a žilního   tromboembolizmu – společné rizikové faktory doc.   MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Reziduální vaskulární riziko a role aterogenní   dyslipidémie prof.   MUDr. Hana Rosolová, CSc.
Optimalizace stimulačních intervalů při srdeční   resynchronizační léčbě doc.   MUDr. Vlastimil Vančura, PhD
Život ohrožující infekce - experimentální a   klinické přístupy prof.   MUDr. Martin Matějovič, PhD
Spojitosti mezi fyziologií fyzické zátěže a   kritickým stavem prof.   MUDr. Martin Matějovič, PhD
Diabetická neuropatie prof.   MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Význam saturace jodem u diabetiků  prof.   MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Funkce krevních destiček - laboratorní a   klinické aspekty prof.   MUDr. Martin Matějovič, PhD
Syndrom diabetické nohy MUDr.   Michal Žourek Ph.D.
Zobrazovací metody v lék. neotevírá   se  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém