Univerzita třetího věku

Garant celoživotního vzdělávání seniorů: logo U3V

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního a posudkového lékařství,
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., řešitel grantu
e-mail: Libuse.Celedova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 541

Vanda Stříbrná, sekretářka ústavu
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 540

 

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni

Je úplně zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme (Lucia Annaea Seneca)

Vzdělávání je významná aktivita osob staršího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší zlepšení kvality života ve stáří, zlepšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci. Přispívá k novým sociálním kontaktům a novým přátelstvím a stává se tak významnou prevenci osamělosti.

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve čtyřech úrovních:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) – téma: Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. 4 semestrální studium
  2. Akademie třetího věku (A3V) – téma: Stáří jako výzva. 2 semestrální studium – zaměřeno na zdravotní, zdravotně sociální a další témata
  3. Klub aktivního stáří (KAS) – téma: Zdravý životní styl seniora. 2 semestrální studium – zaměřeno především zájmově na pohybové a kulturní aktivity
  4. Klub zdraví a pohody (KZP) – každý rok jiné téma, 1 nebo 2 semestrální studium

Naše kurzy nejsou určené pro profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých, ale také o celospolečenské dění. Univerzita třetího věku LF UK v Plzni je členem Asociace U3V ČR a také mezinárodních organizací AIUTA (mezinárodní organizace akademií třetího věku) a EFOS (Evropská federace starších studujících na univerzitách). 

  1. Přednášky  univerzity třetího věku jsou zaměřené hlavně na zdravotnickou problematiku. V prvním semestru jsou posluchači seznámeni se základy anatomie a fyziologie. Později se témata orientují na nejčastější nemoci ve vyšším věku, jejich prevenci, léčení a prognózy vývoje. Studium tak dává  všeobecný přehled o medicíně, od základů  anatomie, histologie a fyziologie orgánů, až po klinické obory. Důraz je kladen na prevenci nemocí. Posluchači obdrží výkaz o studium, kde si zapisují přednášky. Ke studiu mají posluchači k dispozici učebnici kolektivu plzeňských autorů, významných odborníků z LFP a FN v Plzni „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.“ A též učebnici kolektivu autorů Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“. Osvědčení o ukončení studia získávají absolventi U3V na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu. Tuto významnou životní událost velmi intenzivně prožívají spolu se svými blízkými a velmi si toho považují. Už samotná atmosféra Karolina a  vlastní ceremoniál jsou pro ně nezapomenutelným zážitkem.
  2. Pro přednášky v Akademii třetího věku jsou vybírána různá aktuální témata z oblasti medicíny a péče o zdraví.  Program navštěvují většinou absolventi U3V. Aktivity v tomto celoživotním vzdělávání jsou různorodé. Témata diskutujeme i s posluchači. Kromě těchto aktivit je jednou za čas pořádána přednáška na nejžádanější zvolené téma a do Křesla pro hosta si zveme významné osobnosti LF a FN.
  3. Klub aktivního stáří vznikl z iniciativy samotných absolventů U3V a A3V. Semináře se věnují kromě zdravotní problematiky i vybraným tématům z oblasti humanitních věd. Je vnímám jako možnost společných setkávání nejen na přednáškách, ale i při kulturních a pohybových aktivitách.
  4. Klub zdraví a pohody– vznikl také z podnětů samotných posluchačů U3V a A3V a zaměřuje se na společensko-vědní témata, např. Zdraví v dějinách, Dietní stravování seniorů, Trénink paměti. 

Velice si vážíme a ceníme skutečnosti, že zdravotní témata přednáší akademičtí pracovníci LF UK v Plzni nebo pracovníci FN Plzeň.  I samotní posluchači si možnosti osobního setkání s předními plzeňskými lékařskými odborníky považují a využívají možnosti zeptat se v diskuzi na to,  co je aktuálně zajímá. Přednášející také oceňují nejen vysokou účast posluchačů na svých přednáškách, ale také jejich zřejmý zájem a bohatou diskusi k probíraným tématům. Pro naše posluchače pořádáme také rozmanité kulturní, pohybové a společenské aktivity, např. kurz první pomoci, výlety a exkurze nejen po Plzeňském kraji, rehabilitační cvičení, tvůrčí dílny či koncerty.

O studium je značný zájem, a to nejen u plzeňských seniorů, ale vzdělávají se u nás i senioři ze vzdálenějších lokalit celého Západočeského regionu. Kapacita kurzů je každoročně rychle naplněna, a proto doporučujeme se včas přihlásit. Akademie třetího věku, Klub aktivního stáří a Klub zdraví a pohody jsou programy doplňkové, může se na ně tedy přihlásit jen ten, kdo již absolvoval Univerzitu třetího věku.

Celoživotní vzdělávání seniorů je již více než 30 let nerozlučně spojeno s Lékařskou fakultou v Plzni. Snažíme se každý rok inovovat a aktualizovat témata přednášek a máme dokonce vlastní logo U3V, podle kterého mohou naše aktivity celoživotního vzdělávání posluchači snadno rozpoznat.

Zápisy do všech kurzů se konají zpravidla během června na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP v Šafránkově pavilonu., alej Svobody 31, v prvním patře u paní Vandy Stříbrné, tel. 377 593 540; vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Výše zápisného pro jeden akademický rok činí pro U3V 1000 Kč, pro A3V 600 Kč, pro KAS 400 Kč a pro KZP 300 Kč.

Cílem našich kurzů je poskytnout posluchačům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy a medicíny, rozšiřovat svoje znalosti, ale především bychom chtěli podpořit jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. Naším jasným a jednoznačným cílem je přispět k úspěšnému stárnutí našich posluchačů. 

Křest Vánočního receptáře U3V

Univerzita třetího věku při Lékařské fakultě UK v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - Národopisné muzeum Plzeňska připravili společnou publikaci „Vánoční receptář“ k  30. výročí vzniku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni. Dne 4. prosince v 16 hodin proběhne v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni křest publikace, a to v rámci letošních oslav k 30. výročí založení Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě.

29. listopad 2018 2126 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Urologie

V Plzni, dne 20.9.2022 UKLFP/406735/2022     OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém