Atestační zkoušky

Atestační zkouška - základní info

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí dle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky a po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem (VP). Po úspěšném absolvování atestační zkoušky získává lékař, zubní lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru.

Lékař přistupující k atestační zkoušce prokazuje a dokládá splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy byl do specializačního vzdělávání zařazen. Je rovněž možné přestoupit z tohoto VP, platného v době zařazení, do novějšího, avšak jedná-li se o přestup ze „starých“  VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ. V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe.  Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti (Žádost 16b.doc/Žádost 16b.pdf). Informace k podání žádosti naleznete zde.

 

22. říjen 2020 888 sim

Termíny atestačních zkoušek

Atestační zkouška se koná v termínech, které stanoví MZ na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání. MZ stanoví termíny a místo konání AZ tak, aby AZ příslušného oboru nezajišťovala ve 2 po sobě následujících termínech v jednom kalendářním roce stejná pověřená organizace nebo LF, má-li pověřená organizace více LF.

Termíny a místo konání atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZ na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

Soubory ke stažení:
22. říjen 2020 973 sim

Informace k atestační zkoušce z chirurgie 14.-16.11.2023

Atestační operace:

VP 2019 - dle věstníku MZ 2019 - povinný (zkušební) operační výkon – bude vykonán v rámci povinné týdenní operační stáže absolvované na chirurgickém pracovišti ve fakultní nemocnici za účasti 1 člena atestační komise, doporučena je i účast školitele; o průběhu atestační operace vyhotoví garant specializačního vzdělávání oboru chirurgie a člen atestační komise písemný záznam s hodnocením. 

Lékaři, kteří přistupují k atestační zkoušce dle VP 2019, vykonají praktickou část atestační zkoušky - operaci v souladu s věstníkem 2019 v době operační stáže. Originál protokolu přiloží  k přihlášce k atestaci.  ( Dle platného věstníku 2019 - Operace je podmínkou přihlášení k atestační zkoušce.)

 

VP 2005-2015 - v souladu s Vyhláškou 282/2019 Sb. - § 12 Teoretická část atestační zkoušky (1) K teoretické části atestační zkoušky přistupuje uchazeč nejpozději do 60 kalendářních dnů od složení praktické části atestační zkoušky, pokud je praktická část součástí atestační zkoušky.

Lékaři, kteří přistupují k atestační zkoušce dle VP 2015 a starších vykonají praktickou část atestační zkoušky - operaci v souladu s Vyhláškou 282/2019 Sb. - § 12 odstavec 1 v době mezi přihlášení k atestační zkoušce a termínem atestační zkoušky. Originál protokolu zašlou až po vykonání PČ AZ. ( Dle platných věstníků 2015 a starších - Operace je součástí atestační zkoušky.)

 

Traumatologický posudek:

Povinnost traumatologického posudku zůstává pro všechny VP. Posudek se zasílá spolu s přihláškou k AZ. Posudek lékař vypracuje jakýkoliv z vlastního pracoviště.

 

Atestační práce:

Atestační práce jako podmínka přihlášení k AZ se zasílá nejpozději spolu s přihláškou  k AZ a to ve dvou výtiscích + elektronicky. Jako náhradu písemné atestační práce bych doporučoval uznat článek v recenzovaném časopisu, je-li adept prvním autorem.

Téma si atestant vybere se svým školitelem, již není potřeba zasílat ke kontrole.

 

 

21. únor 2023 656 tyk

Podání přihlášky k atestační zkoušce (AZ)

Přihlášku k atestační zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZ „Evidence zdravotnických pracovníků“ -  EZP:

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní (uveďte praxi a teoretickou část jak pro základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – jinak bude přihláška vrácena k doplnění
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o AZ absolvoval specializační vzdělávání

K přihlášce doložte

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu (jak základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště.
 • čitelné kopie celého logbooku (základní kmen, vlastní specializovaný výcvik, výkony, hodnocení školitele) – kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 (po tomto datu se již logbooky nevydávají)
 • kopie potvrzení výkonů za celé specializační vzdělávání – dokládají lékaři zařazení po 01.07.2017 (lékaři před tímto datem je dokládají v logbooku), výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZ o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZ o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti,
  • kopie oddacího listu, došlo-li ke změně jména
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. atestační písemná práce – požadavky viz níže, projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)

 

 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Doručení přihlášky

 • Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, která konkrétní atestační zkoušku v daném oboru pořádá.
 • Přihlášky na atestační zkoušky pořádané naší lékařskou fakultou zasílejte na poštovní adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 21, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 8, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

 

Kontrola přihlášky, pozvánka k AZ

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o AZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k AZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván k atestační zkoušce 30 dní před termínem atestace.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne MZ.

 

22. říjen 2020 1340 sim

Požadavky na atestační práce

Požadavky na atestační práci byly vydány jednotlivými specializačními oborovými radami na základě vyhlášky č. 282/2019 Sb.

26. říjen 2020 1722 sim

Úhrada za atestační zkoušky

Výši úhrad upravuje Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., výše úhrady činí za:

 • atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
 • první opakování atestační zkoušky 3.500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 2.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 1.500 Kč,
 • druhé opakování atestační zkoušky 5.000 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 3.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 2.000 Kč.

Podklady k platbě za účast u atestační zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce k atestační zkoušce.

22. říjen 2020 933 sim

Další informace k atestační zkoušce

Další informace k AZ

Atestační otázky a doporučená literatura

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZČR

Soubory atestačních otázek (dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb., § 12, odst. 4)

Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky.

V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit; některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ (lékař si losuje 2 otázky + obhajuje AP), jiný VP obhajobu neuvádí (lékař si losuje 3 otázky a AP neobhajuje).

Níže postupně zveřejníme nové přerozdělení atestačních otázek tak, jak bylo schváleno jednotlivými Specializačními oborovými radami (SOR).

 

26. říjen 2020 1074 sim

Obsah a průběh atestační zkoušky

 • Atestační zkouška probíhá před oborovou atestační komisí, která má nejméně 3 členy, z nichž 1 člen je současně člen příslušné oborové akreditační komise a 1 člen byl jmenován na návrh ČLK (AZ lékaři), ČSK (AZ zubní lékaři) nebo České lékárnické komory (AZ farmaceuti); členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením atestační zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za AZ a předloží originál Průkazu odbornosti, Potvrzení výkonů (lékaři zařazení po 01.07.2017), Logbooku (lékaři zařazení před 01.07.2017), potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Atestační zkouška se skládá z části:
  • praktické (pokud ji stanoví VP)
  • teoretické
 • Praktická část:
  • koná se v akreditovaném zařízení určeném MZ, za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem MZ a školitele akreditovaného pracoviště
  • o průběhu je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce
 • Teoretická část:
  • uchazeč k ní přistupuje nejpozději do 60 dnů od složení praktické části AZ,
  • může zahrnovat test, který předchází ústní části,
  • uchazeč si vylosuje otázky a má na přípravu min. 30 minut
  • obhajoba písemné práce (je-li součástí VP)
  • doplňující otázka položená komisí v příp., že odpověď na některou z vylosovaných otázek a obhajoba písemné práce nebyla dostačující
  • seznámení uchazeče s posudkem oponenta před konáním teoretické části, AZ se koná i v případě, že oponent má k práci výhrady

 

26. říjen 2020 869 sim

Hodnocení atestační zkoušky

 • O výsledku AZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Jednotlivé části AZ a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • V případě neúspěšně vykonané praktické části zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje.
 • Je-li součástí teoretické části test a uchazeč v něm nezíská min. 70 % bodů, je test hodnocen výsledkem „neprospěl“, k ústní části se nepřistupuje a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.
 • Úspěšně složená praktická část AZ nebo test jsou uchazeči uznány, pokud uchazeč úspěšně vykoná teoretickou část AZ do 2 let od vykonání praktické části.
 • Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise, popř. jím pověřený člen jen úspěšně vykonanou zkoušku.

26. říjen 2020 942 sim

Opakování a neúčast na atestační zkoušce

 • Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
 • Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit k AZ v nejbližším možném následujícím termínu.
 • Při neúčasti na atestační zkoušce je nutná písemná omluva, v případě závažného důvodu zaslaná omluva do 5 dnů po termínu konání AZ, jinak je zkouška hodnocena jako neprospěl/a.

26. říjen 2020 888 sim

Duplikáty a Druhopisy diplomů o specializované způsobilosti

Duplikáty a Druhopisy diplomů vystavuje IPVZ na základě podané žádosti a po uhrazení poplatku:

https://www.ipvz.cz/zadost-o-vystaveni-duplikatu

Kontaktní osoba na IPVZ:

Jitka Doleželová

+420 271 019 251

dolezelova@ipvz.cz

27. listopad 2021 1164 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém