Atestační zkoušky

Atestační zkouška - základní info

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí dle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky a po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem (VP). Po úspěšném absolvování atestační zkoušky získává lékař, zubní lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru.

Lékař přistupující k atestační zkoušce prokazuje a dokládá splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy byl do specializačního vzdělávání zařazen. Je rovněž možné přestoupit z tohoto VP, platného v době zařazení, do novějšího, avšak jedná-li se o přestup ze „starých“  VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ. V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe.  Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti (Žádost 16b.doc/Žádost 16b.pdf). Informace k podání žádosti naleznete zde.

 

22. říjen 2020 784 sim

Termíny atestačních zkoušek

Atestační zkouška se koná v termínech, které stanoví MZ na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání. MZ stanoví termíny a místo konání AZ tak, aby AZ příslušného oboru nezajišťovala ve 2 po sobě následujících termínech v jednom kalendářním roce stejná pověřená organizace nebo LF, má-li pověřená organizace více LF.

Termíny a místo konání atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZ na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

Soubory ke stažení:
22. říjen 2020 846 sim

Podání přihlášky k atestační zkoušce (AZ)

Přihlášku k atestační zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZ „Evidence zdravotnických pracovníků“ -  EZP:

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní (uveďte praxi a teoretickou část jak pro základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – jinak bude přihláška vrácena k doplnění
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o AZ absolvoval specializační vzdělávání

K přihlášce doložte

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu (jak základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště.
 • čitelné kopie celého logbooku (základní kmen, vlastní specializovaný výcvik, výkony, hodnocení školitele) – kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 (po tomto datu se již logbooky nevydávají)
 • kopie potvrzení výkonů za celé specializační vzdělávání – dokládají lékaři zařazení po 01.07.2017 (lékaři před tímto datem je dokládají v logbooku), výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZ o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZ o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti,
  • kopie oddacího listu, došlo-li ke změně jména
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. atestační písemná práce – požadavky viz níže, projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)

 

 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

 

Doručení přihlášky

 • Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, která konkrétní atestační zkoušku v daném oboru pořádá.
 • Přihlášky na atestační zkoušky pořádané naší lékařskou fakultou zasílejte na poštovní adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 21, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 8, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

 

Kontrola přihlášky, pozvánka k AZ

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o AZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k AZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván k atestační zkoušce 30 dní před termínem atestace.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne MZ.

 

22. říjen 2020 1065 sim

Úhrada za atestační zkoušky

Výši úhrad upravuje Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., výše úhrady činí za:

 • atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
 • první opakování atestační zkoušky 3.500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 2.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 1.500 Kč,
 • druhé opakování atestační zkoušky 5.000 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 3.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 2.000 Kč.

Podklady k platbě za účast u atestační zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce k atestační zkoušce.

22. říjen 2020 848 sim

Další informace k atestační zkoušce

Další informace k AZ

Atestační otázky a doporučená literatura

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZČR

Soubory atestačních otázek (dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb., § 12, odst. 4)

Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky.

V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit; některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ (lékař si losuje 2 otázky + obhajuje AP), jiný VP obhajobu neuvádí (lékař si losuje 3 otázky a AP neobhajuje).

Níže postupně zveřejníme nové přerozdělení atestačních otázek tak, jak bylo schváleno jednotlivými Specializačními oborovými radami (SOR).

 

26. říjen 2020 854 sim

Obsah a průběh atestační zkoušky

 • Atestační zkouška probíhá před oborovou atestační komisí, která má nejméně 3 členy, z nichž 1 člen je současně člen příslušné oborové akreditační komise a 1 člen byl jmenován na návrh ČLK (AZ lékaři), ČSK (AZ zubní lékaři) nebo České lékárnické komory (AZ farmaceuti); členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením atestační zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za AZ a předloží originál Průkazu odbornosti, Potvrzení výkonů (lékaři zařazení po 01.07.2017), Logbooku (lékaři zařazení před 01.07.2017), potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Atestační zkouška se skládá z části:
  • praktické (pokud ji stanoví VP)
  • teoretické
 • Praktická část:
  • koná se v akreditovaném zařízení určeném MZ, za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem MZ a školitele akreditovaného pracoviště
  • o průběhu je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce
 • Teoretická část:
  • uchazeč k ní přistupuje nejpozději do 60 dnů od složení praktické části AZ,
  • může zahrnovat test, který předchází ústní části,
  • uchazeč si vylosuje otázky a má na přípravu min. 30 minut
  • obhajoba písemné práce (je-li součástí VP)
  • doplňující otázka položená komisí v příp., že odpověď na některou z vylosovaných otázek a obhajoba písemné práce nebyla dostačující
  • seznámení uchazeče s posudkem oponenta před konáním teoretické části, AZ se koná i v případě, že oponent má k práci výhrady

 

26. říjen 2020 798 sim

Hodnocení atestační zkoušky

 • O výsledku AZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Jednotlivé části AZ a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • V případě neúspěšně vykonané praktické části zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje.
 • Je-li součástí teoretické části test a uchazeč v něm nezíská min. 70 % bodů, je test hodnocen výsledkem „neprospěl“, k ústní části se nepřistupuje a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.
 • Úspěšně složená praktická část AZ nebo test jsou uchazeči uznány, pokud uchazeč úspěšně vykoná teoretickou část AZ do 2 let od vykonání praktické části.
 • Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise, popř. jím pověřený člen jen úspěšně vykonanou zkoušku.

26. říjen 2020 852 sim

Opakování a neúčast na atestační zkoušce

 • Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
 • Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit k AZ v nejbližším možném následujícím termínu.
 • Při neúčasti na atestační zkoušce je nutná písemná omluva, v případě závažného důvodu zaslaná omluva do 5 dnů po termínu konání AZ, jinak je zkouška hodnocena jako neprospěl/a.

26. říjen 2020 781 sim

Diplomy

 • Vyhotovení diplomů o získání specializované způsobilosti zajišťuje pověřená organizace (lékařská fakulta).
 • Diplomy podepisuje: předseda oborové atestační komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZ, který diplom opatří otiskem úředního razítka MZ.
 • Diplomy jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila.

26. říjen 2020 1072 sim

Archivace dokumentace při AZ

 • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané atestační zkoušce se i s číslem vydaného diplomu zanese do EZP
 • Po ukončení AZ a předání diplomů absolventům předá pověřená organizace (LF) v souladu s Veřejnoprávní smlouvou dokumentaci o atestační zkoušce (přihlášky, omluvy, protokoly, kopie diplomů) k archivaci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
 • Kopii diplomu zasílá LF též fakultě, u níž je absolvent evidován.

26. říjen 2020 877 sim

Duplikáty a Druhopisy diplomů o specializované způsobilosti

Duplikáty a Druhopisy diplomů vystavuje IPVZ na základě podané žádosti a po uhrazení poplatku:

https://www.ipvz.cz/zadost-o-vystaveni-duplikatu

Kontaktní osoba na IPVZ:

Jitka Doleželová

+420 271 019 251

dolezelova@ipvz.cz

27. listopad 2021 857 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém