Obsah stránky

Vítejte na stránkách
Ústavu biologie

Aktuálně

Zde najdete informace přenesené ze starého webu Ústavu biologie. V případě, že budete mít nějaký problém s dohledáním informací, najdete do konce AR starý web zde.

Ústav biologie se nachází v budově U2 kampusu LFP UK na adrese alej Svobody 76.

Ústav disponuje velmi pokročilým přístrojovým vybavením a v oblastech konfokální mikroskopie a časosběrné fluorescenční mikroskopie slouží jako metodické a personální zázemí i pro ostatní ústavy a kliniky. Tematicky se ústav biologie v posledních letech profiluje širokým spektrem molekulárně biologicky zaměřených projektů, s důrazem na problematiku molekulární biologie nádorové transformace, kmenových buněk, buněčné adheze, oxidačního stresu, jakož i vývojem postupů pro širokou aplikaci molekulárně biologických metodik do laboratorní a klinické praxe. V oblasti výuky se aktivita ústavu biologie soustředí do dvou základních priorit, jednak výuky základní obecné, molekulární a buněčné biologie a genetiky v prvním ročníku studia, jednak do výuky molekulární onkologie ve čtvrtém ročníku. Povinná výuka je pak doplněna bohatou nabídkou volitelných předmětů.


Konzultační hodiny

Doc. PeštaČT 14:00 – 15:30
Doc. Hatinadle domluvy
Doc. LudvíkováPO 11:00 – 12:00
PharmDr. Černádle domluvy
RNDr. HoudekPO 10:00 – 11:00
nebo dle domluvy
RNDr. KučerováČT 07:30 – 08:30
RNDr. Ing. Kripnerovádle domluvy
Doc. Dvořákdle domluvy
RNDr. Houfkovádle domluvy
PharmDr. Vítovcovádle domluvy
Hudákdle domluvy
RNDr. Hajduškovádle domluvy

Konzultace lze po domluvě absolvovat i přes e-mail či ZOOM

Výuka

Volitelné předměty

EVP03001 – Nemoci přenášené klíšťaty  –  výuka v LS cca březen – červen; 7x 2 hodinová přednáška (1x za 14 dní); kontaktováni vyučujícím budete včas
New Aspects of Tumor Pathobiology – Core Elective Subject
Využití nanotechnologií v  současné medicíně

Fluorescenční mikroskopie


Sylaby a pravidla zkoušení – Všeobecný směr

Sylaby

Otázky ke zkoušce

Pravidla zkoušení / termíny

Test je již zpřístupněn zde

Studenti se do kurzu zapíší na základě klíče: Bio23

Test mohou zkoušet opakovaně.

Písemná část zkoušky

Test má dvě části:

1.     
15 otázek s možností jedné správné odpovědi.

Správně označená odpověď je hodnocena jedním bodem.

2.     
Řešení příkladů z genetiky: 2 – 3 příklady

Ke každému příkladu se vztahuje několik otázek. Vždy je správná jen jedna z uvedených variant.

Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí student dosáhnout v obou částech potřebný počet bodů, tzn., že body z obou částí se nesčítají.


Vědecká a publikační činnost

Základní informace

Kromě zmíněného zaměření na optickou mikroskopii se v současné době vědecká činnost Ústavu biologie soustřeďuje především na nádorovou problematiku, a to na patobiologii nádorového procesu, analýzu a využití molekul podílejících se na procesu karcinogeneze jako nádorových markerů. V posledních deseti letech se staly středem vědeckého zájmu malé molekuly RNA, mikroRNA, jejichž stanovení by mohlo být užitečné pro léčbu onkologických pacientů. Máme možnost využívat různé metodické přístupy, a to jak metody in situ a  in vitro, tak  metodiku buněčných a tkáňových kultur. Laboratoř buněčných kultur je standardně vybavena laminárním boxem, CO2 inkubátorem a kvalitním invertovaným mikroskopem. V nedávné době se podařilo tuto laboratoř navíc vybavit velmi sofistikovaným zařízením pro časosběrnou flourescenční videomikroskopii.

V pedagogické i vědecké činnosti ústavu hraje významnou roli též výzkumná práce s pregraduálními a postgraduálními studenty. Na ústavu se etablovala malá vědecké skupina pregraduálních studentů, která pracuje pod vedením Doc. Ing. Jiřího Hatiny, CSc. Výsledky jejich práce již byly prezentovány i na mezinárodní úrovni. Doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. a RNDr. Martin Pešta, Ph.D. jsou školiteli studentů doktorského studia. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány v českých a zahraničních odborných periodicích.

Pravidelná účast našich studentů na Studentské vědecké konferenci se již stala samozřejmostí.

Pracovníci Ústavu biologie se též účastní tuzemských a mezinárodních kongresů a konferencí. Vykonávají také recenzní, oponentní činnost. Někteří akademičtí pracovníci jsou rovněž členy odborných národních i mezinárodních společností a organizací.

Národní a mezinárodní spolupráce

Vědecké a pedagogické aktivity ústavu se rovněž výrazně odrazily v publikační činnosti jeho pracovníků i ve spolupráci s domácími a zahraničními pracovišti. S Chirurgickou klinikou a Klinikou TRN Fakultní nemocnice v Plzni v oblasti nádorových markerů spolupracuje RNDr. Martin Pešta, Ph.D., který se zabývá zejména predikcí účinnosti onkologické léčby a problematikou cirkulujících nádorových buněk. Spolupráce s II. Interní klinikou FN v Plzni je zaměřena na výzkum genetického pozadí v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami. V rámci výzkumu nádorů hlavy a krku spolupracuje Doc. Ludvíková s ORK klinikou a Ústavem patologie LF a FN v Hradci Králové a v oblasti nádorové problematiky též s Ústavem patologie 1.LF v Praze.

Na mezinárodním poli je významná spolupráce s Univerzitou Heinriche Heineho v Düsseldorfu, která navázala na dlouhodobý pobyt Doc.Ing. Jiřího Hatiny, CSc., který zde v letech 2005 až 2007 působil jako hostující docent urologické kliniky. Vědecká spolupráce se zaměřuje zejména na molekulární biologii urologických nádorů. Dalším významným partnerem je Univerzita v Huddersfield (Velká Británie) a Universita v Portu (Portugalsko). S těmito laboratořemi ústav spolupracuje jakožto součást mezinárodního týmu, který zkoumá historii novodobého osídlení Evropy molekulárně genetickými postupy, zejména analýzou mutačního spektra mitochondriální DNA. V poslední době se velmi nadějně rozvíjí spolupráce s gynekologickou klinikou Lékařské university v Innsbrucku (především na poli molekulární a buněčné biologie nádorů vaječníku, zejména s důrazem na tzv. nádorové kmenové buňky) a s Ústavem patologie v Tampere (Finsko) v oblasti cytologické problematiky.

Publikace

Kontaktovat nás můžete také na
tel: 377 593 260