Přijímací řízení

Informace o studiu:

 • studium je zaměřeno na vědecké zkoumání
 • forma studia je prezenční nebo kombinovaná
 • standardní doba studia je 4 roky
 • absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul "doktor"  ve zkratce Ph.D. za jménem

Podmínky pro přijetí

 • Elektronická přihláška nezbavuje uchazeče povinnosti doručit na fakultu přihlášku v tištěné podobě (uchazeč si vyplněnou elektronickou přihlášku vytiskne). Na přihlášce ke studiu musí být potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře.
 • úspěšné zakončení studia na úrovni magisterského stupně ke dni zápisu
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů. 

Přihlášky ke studiu

Na všechny studijní programy se přihlášky zasílají na oddělení vědy a výzkumu děkanátu LF UK v Plzni.

Přihláška se vyplňuje elektronicky ve studijním informačním systému, po uložení se vytiskne a podepsaná s lékařským potvrzením se doručuje na odd. vědy a výzkumu.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení 500 Kč.

Uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z českého jazyka na úrovni B2.

K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:

 • stručný odborný životopis
 • úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském studijním programu (není-li magisterské studium ke dni předložení přihlášky ke studiu ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o studiu)
 • seznam publikovaných vědeckých prací
 • stručná anotace zamýšlené práce v rozsahu maximálně 1 A4 (do anotace uvést jméno školitele)

Přihlášky ke studiu se podávají do 30. května 2018.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor se skládá ze 3 částí, kde každá část je ohodnocena body. Zkoušky jsou ústní.

 • zkouška z anglického jazyka (0 - 20 bodů)
 • zkouška na téma disertační práce (0 - 40 bodů)
 • zkouška obecná, z daného oboru (0 - 30 bodů)
 • další body může uchazeč získat za publikační činnost (0 - 10 bodů)

Adresa fakulty:

Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta 
Husova 3 
30100 Plzeň 

Číslo účtu:
Komerční banka Plzeň – město
č.ú. 61633311/0100
variabilní symbol 6021310
specifický symbol – číslo elektronické přihlášky
IBAN:CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Poplatek za přijímací zkoušky: 500 Kč

Další informace o studiu je možné získat na oddělení vědy a výzkumu, tel. 377 593 466 

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku